آرشیف

2015-6-22

afrotan

دالر پاشی داعشی بر دالانی از خاورمیانه تا جنوب آسیا !

با تاسی از احکام صريح و روح قانون اساسی مبنی بر فعاليت مستمر قوای ثلاثه، تداوم قانون ‌گذاری و  اعمال حاکميت از سوی نهادهای سياسی تعريف شده در آن؛با توجه به مشکلات تخنيکی و مالی که باعث تاخير در برگزاری انتخابات شد؛با درنظرداشت ضرورت اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور؛با توجه به تهديدات جدی و حاد امنيتی که برگزاری انتخابات را با موانع زيادی روبرو نموده است، مراتب آتی به اطلاع ملت شريف و مومن افغانستان رسانيده می‌شود:

ادامه مطلب اینجا