آرشیف

2017-11-17

دکتور محمد انور غوری

داعیۀ حق طلبی مردم غور

ولایت غور ساحۀ وسیع و صعب العبور سطوح مرتفع مرکزی کشور ما را احتوا مینماید. طی طریق قُطر این حوزه از شرق تا غرب(بامیان – فراه) و یا از شمال تا جنوب(فاریاب – هلمند) ، توسط موتر بیشتر از چهار شبانه روز را در بر میگیرد. پوتنسیل انرژی آبی مملکت را ، رود خانه های هریرود، فراه رود ، مروالرود(مرغاب) ، خاشرود و معاونین رود هلمند مسجل مینمایند که همۀ آنها از غور سرچشمه میگیرند . کوه های سربلند ، دره های عمیق ، چراگاهان وسیع غور سالانه بیشترین رمه داران کوچی را از چهار سمت بخود جلب میکنند ، بازارهای موسمی گوسفند طی صد سال گذشته ، در غور معروف بوده اند . آثار تاریخی نامکشوف ، ذخایر معدنی فراوان، جاذبه های توریستی ، پیداوار محیطی و همت بلند نسل جوان ، دورنمای اقتصادی – فرهنگی آن را میسازد. مسیر شوم قاچاق تریاک بین شمال و جنوب و صدور تروریزم از جنوب به شمال از غور میگذرد و این حوزه را که حیثیت قلب کشور را دارد، بسیار آسیب پذیر میسازد. با تاکید و تاءسف باید گفت که توجه و امکانات دولتی در این ولایت با مساحت ، نفوس ، مشکلات ، موقعیت طبیعی و همه امور آن، هرگز تناسب منطقی و منصفانه ندارد، در حالیکه نظر به همه معیار های امروزی، غور چند برابر بعضی ولایات کشور ما است اما حجم فعالیت های دولتی اش با آنها کاملاً نسبت معکوس دارد. غور به تناسب همه ولایات سرمایه های معنوی، علمی ، تخصصی و تحصیل کرده دارد ، در گوشه گوشۀ مملکت ما تاثیرات اندیشۀ دانشمندان ، تاریخدانان، صاحب نظران ، شعرا ، فرهنگیان و فداکاری های نظامیان غوری بدون مبالغه سهیم ، مشهود و بارز است .
بی توجهی، بی غوری ، بی انصافی و بی تفاوتی گرداننده گان کشور طی سالیان متمادی تا ایندم ، غور را به دورترین نقطۀ جهان مبدل کرده و ازان به مثابه کوره راه های پشت کوه قاف ، افسانۀ عوام ساخته است .
کارهای که در بیست سال اخیر در غور انجام شده ، به مراتب کمتر از کارهای است که در هریک از بعضی ولسوالی های سایر ولایات صورت گرفته، در تمام ساحات غور و مواصلات آن یک وجب سرک پخته ساخته نشده و برای آوردن برق در آن ، هیچ اجندای قابل تطبیق مطرح نمی گردد.
بی امنیتی در محیط ، خرابی راه ها ، تنگنای اقتصادی ، بی کاری ، نا امیدی ، بی اعتمادی، وعده های کاذب ، پروژه های نیمه کاره و ناکام ، در سرزمین غور بیداد می کنند و در این محوربحرانی شکل می گیرد که دامنۀ اش فاجعه آفرین و خطرناک است .
از همینجاست که مردم غور ، نسل جوان آگاه وبلندهمت آن بیشتر از هرزمان ، باهمدیگر احساس همبستگی ، همدلی، اتفاق و یکپارچگی مینمایند، همدست و هم آهنگ صدای حق طلبی ایشان روز تا روز قامت می کشد. آنها طور مشروع و قانونی ،حقوقی را می طلبند «نه کم نه زیاد» که دیگران از آنها برخوردار اند. در این زمینه همه غوری ها هرجای که هستند و همه هموطنان با بصیرت و حقبین سایر ولایات پشتیبان و همصدا می باشند .توکل به خداوند متعال. . .
جان شیران و سگان از هم جداست *** متحد جانهای مردان خداست.