آرشیف

2017-11-27

afrotan3141

داعش یک اندیشه یا یک معامله ؟

دو سه روز پیش بود که اخبارتلویزیون ایران را می دیدم و می شنیدم  که یکباره مرد روحانی  با عمامه ای سفید ومحاسن بلند درخطاب به حاضران و درغیاب عموم رزمنده گان و سربازان گمنام امام زمان ، مقام معظم رهبری ، ملت های سوریه ، عراق و لبنان را مخاطب قرارداد و از پاکسازیی آخرین سنگرجنگجویان گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام " داعش " خبرداد ودرعین حال به عموم رزمنده گان اسلام ، مقام رهبری یعنی آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر ایران ، وملتهای سوریه ، عراق و لبنان پایان داعش را  تبریک گفت .

http://www.dailymotion.com/video/x6akmgu

از اینکه مرد مژده دهند ه که با مباهات بریک  فتح موهوم  سخن میگفت و مراتب تبریک را از منبر   پنجمین کنگره زراعت (کشاورزی ) ایران بیان میکرد  بلند ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران یعنی دکتر حسن فریدون روحانی متولد منطقه ء سرخه ولایت سمنان وتحصیل کرده معروف ترین پوهنتون " گلاسگوی " سکاتلند  بوده است . برخود واجب دانیستم تا با یک مکث مختصر بر این اظهارات آنچه که دریافت پاسخ مناسب نسبت به این پرسش است که داعش یک گفتمان و اندیشه ویا هم به عنوان یک متاع فزیکی باید مورد مطالعه قرار گرفت ؟ 

داعش به مثابه ظهور یک قرئت بنیادگرای مذهبی :
همه میدانیم که تیوریی  متحجرانه موسوم به داعش یا دولت اسلامی عراق وشام نام یک گروه خاصی  نیست که درقلمرو یک جغرافیای خاصی باید مورد مطالعه قرار گیرد و با آن تعامل نمود بلکه یک پدیده عام درعرصه فطرت انسانی است که هرچند برای نخستین بار به علت شرائط ویژه ء سیاسی ،  امنیتی و فرهنگی از شام وعراق نمودی بارز یافته است ، اما چنانچه از بدو ظهور این جنبش به نظر می آید میتوان گفت که هسته های با لقوه این اندیشه خشونت گرأ درسرتاسرکشورهای اسلامی منجمله کشورهای که از لحاظ مذهبی با اندیشه های  به ظاهر اجتهادی دریافت . داعش یا همان جنگجویان دولت اسلامی را به عنوان یک پدیده از زوایای مختلف و با رویکرد های گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار داد به عنوان مثال با رهیافت سیاسی ، روان شناختی به شناسائی عوامل فرهنگی ، اجتماعی بویژه اقتصادی و مابقیه ء آن پرداخت و پروژه موسوم به داعش را انالیزه کرد .