آرشیف

2015-6-22

الحاج امین الدین سعـیـدی

داستان عبرت انـگـیــز

در روایتی آمده است که روزی  شیطان با شخصی همسفر شد .
زمانیکه وقت نماز صبح  شد شخص خوبیده بود ونماز صبح را بجا نیاورد .
زمانیکه وقت نماز پیشین (ظهر )  ووقت نماز عصر رسید شخصی متذکره نماز را بجاء نیاورد .
هکذا این شخص  بوقت نماز شام (مغرب )  ونماز خفتن ( عشاء ) اهتمام ادای نماز بعمل نیاورد وبازهم آنرنخواند .
زمانیکه وقت  خواب فرا  رسید  شیطان به این  شخص  گفت: 
من با تو در زیر یک سقف ودر این اتاق با تو نمی خوابم ،چون تو امروز در پنج وقت نماز یک نماز آنرا نخواندی ، میترسم غضبی وبلای آسمانی بر سقف این خانه نازل  شود ، که در این غضب  وبلای آسمانی  من هم با تو یکجا هلک نشوم .
شخصی متذکره گفت !
 تو شیطانی و من بنده  الله …  چطور فکر میکنی که غضب الهی بر من نازل شود ؟
شیطان درجواب این شخص  گفت :
من فقط یک سجده آنهم به بند الله  نکردم واز بهشت رانده شدم و تا روز قیامت هم مورد لعن قرار گرفتم ، در حالیکه توامروز  از صبح تا به حالا که باید چند سجده به خالق خویش بجا ءمیاورد ، آنرا به جانکردی وای به حال تو که از من هم بدتری.
 
 ​الحاج امین الدین «  سعیدی – سعید افغانی»
مـدیـر مرکز مطالعات ستراتیژیکی افغان و
مسؤل مرکز فرهنگی دحق لاره  – جرمنی