آرشیف

2014-12-11

حسام الدین سعیدی

داروی دلها

بسمه تعالی
 

ای جمع بزم مســــلمین قانون دنیــا علم دین 
درهرزمان،درهرزمین داروی دلها علم دین

قرآن دستورکل شرع نبی خیرالســـــــــــــبل
خیرالبشرخیرالرســـــول آورده برماعلم دین

عالم خراب ودربدرازظلم وطغیان بــــــــشر
عدل ونظام معتبرپنهان وپیداعلـــــــــــم دین

آمده زقانون بشر صدزیان ودرد ســـــــــــر
تنهاکلام بی خطـــــــر درروی دنیا علم دین

اندرقصاص است زنده گی باانقیادو بنده گی
درغیرآن درمانده گی باشد هویـــــداعلم دین

اندرحجاب ای محترم حفظ کرامت درحرم
ناموس گرددمحتشم زین حکم انبــیا علم دین

گرزره بشگافتند اعجازقـــــــــــــرآن یافتن
یاتابه کیهان تاختند اسرارگویاعلـــــــــم دین

باید که باشد این چنین احکام رب العالمیـن
آورده روح الامین دردین ودنیا عــــــلم دین

شرم وحیا ز ایمان ما اخلاق ما قـــرآن ما
درزنده گی پیمان ما امروزوفرداعلــــم دین

هرعلم کزبهرخداخوانی به اخلاص وصفا
آن نیزمیگرددبجا درخدمــــــــت ماعلم دین

یارب بروی مرسلین ماراعطـــاکم علم دین
رنج سعیدی حزین داروش فرماعلــــــم دین 

حسام الدین سعیدی

چیغچران 12-2-1392