آرشیف

2020-1-30

رفعت حسینی

داد و فریاد ناروا

درحوزهء جغرافیایی بدخشان بلخ هرات افغانستان امروز آدمهایی هستند که:
نام های خودآنان وازپدرومادروتمام وابستگان وآشنایان ودوستان آنان عربی می باشد مگر، بدون درنظرداشت جزییات وگسترش تاریخی افغانستان، غالمغال میکنند وجیغ می کشند که چرا بجای دانشگاه پوهنتون می گویند.

حتا نمی دانند که برنام وهمهءزندگی احاطه شده با افسانه وروایت ابومسلم خراسانی،«وزنه» یی عربی زمامداری می نماید.

ابو

 (اسم) [عربی] ‹اب› 'abu ۱. پدر.۲. بر سر کنیه‌های مردان درمی‌آید و به‌معنی پدر است.

« <ابومسلم> ۷۱۸–۷۵۵ میلادی ، نام اصلی او بهزادان پور ونداد هرمزد ملقب به اَبومُسْلِم بود که به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان بنی عباس، به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در این منطقه را بر عهده بگیرد. وی پس از پیروزی بر حاکم خراسان و تسخیر مرو، سپاهی را روانه عراق نمود و توانست در سال ۱۳۲ هجری قمری، مروان، آخرین خلیفه اموی را شکست دهد. با بر تخت نشستن ابوالعباس عبدالله سفاح به عنوان اولین خلیفه عباسی، امارت خراسان به ابومسلم سپرده شد. اما قدرت وی برای خلیفه و اطرافیان او نگران‌کننده بود. سرانجام، ابومسلم در سال ۱۳۳ ه‍.خ. ( ۱۳۷ ه‍.ق.)، به نحو توطئه‌آمیزی به دستور منصور، دومین خلیفه عباسی به قتل رسید….»

///

ونیزآدمهایی هستند درافغانستان که خودشان یاپدرومادرشان نمازمی خوانند ویا درگوش اولادشان ملا اذان میدهد مگرنمی دانندکه معنی آن کلمه های عربی را که دروقت نمازپغکوغ کرده ازدهن برون نمودندچیست وملا درگوش اولادشان بعربی چی {فرمود.}

درهمین حوزه هرات بلخ بدخشان مدفن دروغین علی را دربلخ وزیارت خرقه دروغین محمد را باراول دربدخشان ساختند ودرهمین حوزه بود که چادری ،این سمبول نابرابری وبیدادگری را ،ستمگرانه، بربانوان تحمیل نمودند.

کدامش ناانسانی وبیگانه با مدنیت است:

چادری ، مدفن علی وخرقه

 وندانستن معنای کلمه های نمازواذان

یا

گفتن پوهنتون به جای دانشگاه؟

پشتو وپارسی سده ها درین جغرافیا زنده وباشنده بودند وهستند. عربی باتهاجم عرب {حکم فرما} ی سرزمین افغانستان شد.

عربی بیگانه است . پشتوبیگانه نمیباشد.

      

######

رفعت حسینی

 

سازمان خران خراسان

 

درآغازین وقت های دهه شست خورشیدی درشهرکابل یک سازمان «فرهنگی ـ سیاسی» غیرانتفاعی ایجادشد بنام سازمان خران خراسان.

{کنایه یی تلخ } درنامگذاری این سازمان ولقب های شاملان آن نهفته بود.

نامش را ازنام حزب دیموکراتیک خلق افغانستان وازلقب رفیق ،برای اعضای آن گزیده بودند.

به اعضای سازمان خران لقب خرداده بودند.

سازماندهی مشترک ایجاد این سازمان خران راجلیل شبگیرپولادیان وقهارعاصی سخن پردازان همروزگار برعهده داشتند.

ایجاد سازمان درنشستهای افرادی همانند خرعبدالجلیل شبگیرپولادیان، خرپویافاریابی ،خرقهارعاصی، خرواصف باختری،خرمحمدعاقل بیرنگ کوهدامنی،خرپرتونادری مایه گرفت .

 جلسات نخستین تشکل سازمان دراتاق کارواصف باختری مدیرمجله ژوندون ، ارگان اتحادیه نویسندگان، برگزارمی گردید.