آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

داد مــردم رفـتـه تا عـرش بـریـن

د ا د  مــر د م   رفـتـه  تـا عـــر ش  بــر یـن
تـا  بـگـــو یــد  حــا ل  و ا حــوا ل  ز مــیـن
 
نـزد  حق صــد  د ا د  و صــد  بـیـد ا د کــرد
ا  ز جــنــا یـا ت   بــشـــر  فـــر یــا د  کـــرد
 
آ ســتــا ن  عـــرش  را  لــــر ز ا ن  نـمــو د
د رد  خود  ا ز  د ا د  خود  د ر ما ن  نـمـو د
 
گـــفـــت :  ا ی  پـــر ورد  گــا ر  لا مــکــا ن
حـا فـــظ  و  د ا نـا یـــی  ا ســــرا ر  نـهـــا ن
 
غــیــر ا یـن  د ر  مــن  کــجــا  د ا رم  پـنـا ه
ا ز کـی خـوا هــم  عــذ ر  و تـقــصـیـر گـنـا ه
 
گـو ش  ا فــلا ک  و سـمــا وا ت  و  نـجــو م
کــر شــــد ه  ا ز هـیــبـت  ا یــن  مـــر بــو م
 
جـبـر یُـیــل  ا ز گــفـتـن  ا یـن عــرض حـا ل
شـد غـمـیـن  از وفـرت  ا یـن  قـیــل  و قـا ل
 
گـشـته  مـیـکا یـیــل  حـیــرا ن  ز ا رتـــزا ق
ز یـن هـمـه  جـنـگ و  جـد ا ل و ا ز نـفـا ق
 
عــزر یـیُـل  ا ز قـتــل مــرد م  گـشـتـه  سـیـر
ز یـن هـمـه قــتـل و قـتا ل  و مـرگ  و مـیــر
 
گـشـته  ا سـرا فــیــل  د لـگــیــر و حـــز یـن
تـا  د مــد  آ ن  نـفـخ  صـورش  بـر ز مـیـن
 
غـیـر حـق  کـس نـیسـت  د ا نـا ی  جـهــا ن
تـا بــد ا نـد  کـی  شــو د  آ خـــر  ز مــا ن ؟
 
لـیـک  د ا نـم  ظـلــم  و  بـیــد ا د  و  سـتــم
نـیسـت  چـیـزی  بـهـــر ا یـن  مـلـت  رقــــم
 
د شـمـنــت  چـو ن  مــا ر ا نــد ر آ ســتـیــن
هـســت  د ا یــم  هـمـچـو  گـرگ  د ر کـمـیـن
 
گـه  ز دیـن و گـه  ز آ یــیــن  بــر ده  ســو د
گـه  ز ا ســتـبــد ا د  نـنـگـیـن  بــر ده  سـو د
 
گـه  شــده  بـر د شــمــن  بـد خـوا ه  ر فـیــق
گـه  به  نـفــع  خـو یـشـتـن  بــر مـا  شـفــیـق
 
تا  بکــی  غـا فــل   ز کــیــد  ا یـن  حـر یــف
مـلــت  مـظــلــو م   مــا  بـا  شـــد  ســخـیــف
 
د ر لـبـا س  د و ســت  بـرمـا  د شـمــن  ا نـد
د شـمــن  خـونـخـو ا ر خا ک  و مـیـهـن  ا نـد
 
چــشـم  و گـوش  و هــوش  خود  را  با ز کـن
فــکـــر نــو  د ر  عــصـــر  نــو  آ غــا ز  کــن
 
تـا  بـکــی  د ر  قــیـــد  و پــنـــد ا ر   کــهــــن
مـیـکـــشـــی  بـا ر  خـجـا لــــت   د ر   و طـــن
 
مـلـت ا سـت  شــر مـنـد ه  و ما خـو ا ر  و زا ر
مـا  بـه هـــــم   جــنــگــیـــم  ا نــد ر  کـا ر زا ر
 
بـا ز گــو  کــی  مـی شــوی  با فـکـــر و هـوش
مـی نـهـــی  ا یــن  بـا ر  ذ لــت  ر ا  ز  د و ش
 
جــشــن  پـیــروزی  و  آ زا دی  کــی  ا ســت ؟
فــکـــر  تا زه  بـهــــر آ بـا د ی  کــی  ا ســـت ؟
 
هــمــت  مـا  چــر خ  د و ن   و ا ژ و ن  کــنـــد
عـــد ل  ر ا  د ر  کــشــو ر م  قــا نـو ن  کــنـــد
 
ظــلــم  ر ا  ا ز  بــیـخ  و  بـن  و یـرا ن  کـنـیــم
گـــرد ش  چـــرخ  فــلـــک   حـــیــــرا ن  کـنــیـم
 
لـــیـــک  بـا شــــد  شــر ط  ا و ل   ا تــــفـــــا ق
حــب  مـیـهـــن  و جـــد و شـــو ر  و ا شـتـیــا ق
 
د ا نــش  و فــر هــنـگ  و  د یـن  و  ا هــتـمـا م
کا ر و کـو شـش  با  صــد ا قــت  صـبح و شـا م
 
د ر  فــر و غ  عــلـــم  و  د ا نــش  نــور  د یــن
مـی  شـــو د   ر و شـــــن   ز  ا نـوا ر  یـقــیـــن
 
لــیــک  بـا یـــد  بـــو د   بــر جـا   ا ســــتــو ا ر
هـــمــچــو  قــطـــب   آ ســیـا   د ا یــم   قـــر ا ر
 
ر نــج هــا  بـــر د ن   بــرا ی   خــتـــم  جـنــگ
تـا  بـیـا بـیــم   بـا ز  مـا   آ ن   نــا م  و نـنــگ
 
ا ز ا سـا ر ت  رو ح  مـا  ا فـســر د ه   ا ســت
جــسـم  مـا  ا ز  ر وح  ما  شــر منـد ه  ا ســت
 
جـســم  ما  بــر  جــا ن   مــا   بــا ر   گــــرا ن
مـیـکــشـیـم  ا یـن بـا  ر  ا ز   ر نــچ   ر و ا ن
 
ر نج  مـا   ر نـچ   ر و ا ن  مـــر د ه   ا ســـت
کا  نــد ر و  روح  شـیـا طـیــن  ز نـد ه  ا ســـت
 
ا ز ا سـا ر ت   فــکـــر  مــا   ز ا یـــل   شـــد ه
ذ هـــن  مـا  و  هــو ش  مــا  بــا طـــل  شـــد ه
 
جـســـم  ما  ز یـن  با ر سـنـگــیـن  هــمـچـنـا ن
گـشـتـه  ا کـنـو ن  ا ز ا سـا ر ت چـو ن کـمـا ن
 
ا ی  فـد ا یــی  ر ز م  و کـا ر  و  ز نـــد ه گــی
ا ی  فـــــد ا یــی   ر و نـــق  و  بـا لـنــد ه گــی
 
جــا ن   نــثـــا ر  عــــز ت  و   آ ز ا  د ه  گـــی
هـــم  فــد ا یــی  غـیــر ت و   د لـــد ا د ه  گــی
 
شــا د  بـا ش ای  مــرز و بــوم   قــهــــر مــا ن
ز ا  د  گــــا ه   آ ر یــــا یــــی   بــــا ســـتــــا ن
 
مــی  شــــو د  روزی  کـه  ا یـن قــوم  د لـــیـــر
بـشـکــنــنــد   ز نـجــیــر هــا ی  چــر خ  پــیــــر
 
ر و ح   مـــــر د ا ن   د لـــیـــــر  بـا ســـــتـــا ن
بـا ز  گـــرد د  ز نـــد ه   د ر  ا جـســا د  شـــا ن
 
ا یــن  و طــن  را  بـا ز  ا ز  خـا ک   شـهـــیـــد
مـیــد هـیـــم  رو نـق  به  تـصـمــیــم  و ا مــیـــد
 
خـا ک  خـود  ا ز خـو ن  خـود گـلــشــن کـنـیـــم
جــا ن  فـــد ا یــی  عــــز ت  مـیـهــــن  کـنــیـــم
 
بهــر وحـد ت  هــرچـه  بـا یـیســت  آ ن  کـنـیــم
د شـمـــن  بـــد خـــواه  را  حــیـــــرا ن کـنـیــــم
 
تـا  به  فـضــــل  بـیـکـــرا ن  ذ و ا لـــجـــــلا ل
و ا ر هـــیـــم  ا ز شـــر ا یــن  رنــج  و  مــلال
 
ا ی  و طــن  ا ی جــســم  مـن ا ی جـا ن  مــن
عــشـق  مـن  ا ی  د ر د  مــن  د ر مـا ن  مــن

 

استاد فضـل الحق فضل
حـو ت  سـا ل  1390  هـجـــر ی  شـمـســــی
ایـن پارچه  به  اسـتـقــبـا ل  شـعــر زیـبـا ی  اسـتا د غلام عـلـی فـگا ر زاده  زیـر عـنـوان ….. سـروده شــده اسـت .