آرشیف

2017-2-3

خیلی راحت

خیلی راحت پا گذاشتی بالای همــه امید هایم
خیلی راحت رفتی از دنـــــــــیای دیوونگیام
خیلی راحت گفتی که دوست ندارم دیگه برو
من که با دنیا نمیکردم عوض عشـــق تو رو
برو خدا به همـــــرات منم ازت گذشــــــــتم
شاید قسمـــــت ما باشد مطیع ســــــــرنوشتم
برو خدا به همرات فهیمه گــــلایه ای ندارم
فقط آرزویـــــم اینه بازم دو باره بیــــــــارم
خیلی راحت با شکسـتن دلم کــــه تو کـردی
چطوری دلت شــــــد این دلم را تنها کردی
خیلی راحت چشاتوبستی رو حرفای خودت
چطوری گم شدی ورفـــتی تو دنیای خودت