آرشیف

2016-5-17

afrotan

خیانت به امید ریشه یک اعتراض!

نه میخواهم نصیحت اخلاقی کنم و همچنان قصد ندارم از این واقیعت روشن چشم بپوشانم که یک سیستم شبه لبرال  مافیائی چون حصار نامرئی و لی معلوم از سالها پیش بر دور ملت سلحشوری که در جغرافیای بنام افغانستان زندگی میکنند کشیده اند وهرروزتنگ تر میشود و تسخیر ناپذیرتر، وامروز چنان شده است که بوسیله گماشته شده گان شناخته شده ی به دقت نگهبانی میشود وهمین نگهبانان شبه بومی  تنها رابطه ای از شهروندان اسیر در این حلقه  را تأمین میکنند . در دوران کنونی و در مسیر حیات سیاسی و تاریخی آخیراین کشورواین قوم ، ما را متوجه میسازند که تاریخ خود و دیگر جوامع را چگونه باید خواند ؟ وباید به عنوان یک ملت باستانی و ازادی خواه بیاموزیم که با چه شیوه ها و اسلوب ها جوانان سلحشور ما را به مسلخ معامله میبرند ؟ وچگونه  باید با تلسکوب  ایمان و وجدان شیوه های به اعتیاد کشاندن نسل جوان ما را دریابیم ودریابیم که چگونه برادر،دشمنِ برادر شده است ؟

ادامه مطلب در اینجا