آرشیف

2020-3-20

رفعت حسینی

خون فرخنده بر دریای کابل

از کشتار بانو فرخندهء بی گناه، درپای تخت خاکستان افغانستان پنج سال می گذرد.

این انسان بوسیلهء طالبان نامتمدنِ جانی نابودنگردید. تباهی آفرینان دیگری باپوشش ولسان وکردارهای(درظاهر)دیگری اورا کشتند.

درین نبشتارمن برانم که ازکلکین مشخصی برکشتاراین بانو بنگرم:

یک. ازیادنبریدوتوجه نمایید که فرخنده را درکنارمسجد شاه دوشمشیرهءکابل کشتند. این مسجد، بیش از هزارسال پیش،به افتخاریک جلادوقاتل عرب ،نامگذاری شد.جلادرا{شاه} مایه گذاشتند.شاهی بادوشمشیروآنهم به خواستهء <زمامدارانِ همانوقت> این جغرافیا.

این عرب،که برای قتل عام ، برای شیوع اندیشه وفرهنگ ودین عرب آمده بود،بادوشمشیرانسان میکشت .

دو. دردهه دوم سده بیستم زمامداری بنام امان الله برای رهایی بانوان از«حجاب» عرب وبرای آموزش بانوان وبرای {رفاه اجتماعی وساختارهای بنیاد مدنی} تلاش نمود.

لندهوریغماگری مشهوربه بچهءسقورامشایخ طریقه نقشبندی(مجددی ها) با کهنه پرستان دیگرروحانی، لقب خادم دین رسول الله دادند وبرامان الله شوریدند.

چندسال پستر محمدظاهرزمامدارگشت. اینبارروی لچی زنان رارسمیت داد ودرقانون اساسی افغانستان درج نمود.

بانوان کارمندان دولت،آموزگاران،هنرمندان وسیاستمداران شدند.

رهایی بانوان ازبرقع وساختن بنیادهای مدنی درزمان امان الله ومحمدظاهر، نهضت های ملی مدنی دردرازای تمامی تاریخ افغانستان میباشد.

سه. درسال ۱۳۹۵ درشهرکابل چندآدم مستهجن گرای تاجیک، استخوانهایی راازیک  

قبربی صاحب کهنه پیدا کردند وگفتندازبچه سقواست وآنرا با طمطراق وقلقله بریک تپه گورکردند و[مباهاتی تاریخی!] درمخیلهء خویش ایجاد نمودند.

درهمین گیرودارودرهمین وقت، چندمجاهد اسلامی ریخماسوک تاجیک وچندلندغرتاجیک درلندن، که ازافغانستان گریخته اند وپناهنده اند، کنفرانسی را دریک سالون کرایی براه انداختند بنام [بزرگداشت ازشاه حبیب الله کلکانی.]

بنابران دهشتِ شورش دربرابرمدنیت دروقت امان الله تا سده ۲۱ دوام یافت.

کشتارفرخنده با چند رخدادتاریخی وابسته است:

* بستن مکتب برای دختران وریش گذاشتن وتنبان پوشیدن ولنگی وتحریم موسیقی به امرطالبان بی فرهنگ

* امرکردن بچه سقو برای منع بانوان ازتحصیل،بستن دفاتر،لغوهمه برنامه های امان الله واینکه زن باروی لچ وبی مرد نمیتواند ازخانه برآید.