آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

خونست

پیـــــام نامـــهء استـــاد خونست
ازان این خواطر نا شاد خونست

به خون بنوشته ام اوراق دیوان
ز سر تا پا همه اسناد خونست

بلی فرموده آن "فضل" گرامی
امور از ریشه و بنـیاد خونست

پریشـــانم ازین غمـــنامـــهء او
مزاج زنـــده گی تا یاد خـونست

سعادت بستـــــهء دام خیــالست
که کاراز منشاء وایجاد خونست

کنــــــد تا طفل ما تحصیل دانش
الفبــا بهــــر این اولاد خونست

درون خانـــقـــاه و مسجـــد ما
نماز و روزه و اوراد خونست

ز خــون پاک فرزندان میـــهن
اجانب میشـود دلشاد خــونست

به روز عیــــد و ایام مبـــارک
بساط عید ما میـــلاد خونست

دل اهــل خـــرد در این زمـــانه
ز دست غاصب و جلاد خونست

بسی مبهـــم بــــود آینـــده ء ما
به مایان میشود بیـــداد خونست

زمین و آسمـــان در کشـــور ما
ز ظلــــم کــــافر شـــداد خونست

عروس بخـت ما انـــدر نقــابست
هنای دست او "دهزاد" خونست