آرشیف

2021-5-7

نظیر ظفر

خوش ندارم

 

رفیـــق بیو فا را خــــوش ندارم
دو روی و با ریا را خوش ندارم

وفا در رگ رگـــم باشد به گردش
ستـــــمکار و جفا را خوش ندارم

حیا چون جو هری باشد به انسان
ولیــــکن بیـــــحیا را خوش ندارم

به حـــــسن ماهرویان عشق دارم
ولـــــــی ناز و ادا را خوش ندارم

برای عـــــالــــم دین دارم اخلاص
خـــــــــدا داند ملا را خوش ندارم

مــــــسلمانی نباشد ریش و دستار
از آنرو این دو تا را خوش ندارم

گزارم ارج بر هــــــر دین و آیین
مگر هر بی خدا را خــوش ندارم

قنــــــاعت پیشه ام در زنده گانی
تلاش اغـــــــــنیا را خوش ندارم

نوشته نذیر ظفر