آرشیف

2019-1-1

nzafar

خوشم نمی آید

صدای ریزش باران خوشم نمی آید
سرشک دیده گر یان خوشم نمی آید

فضای سبز بهاران به طبع من گنجد
هوای سرد زمـستان خوشم نمی آید

دلم برای وصال تو نغمه پرداز است
ولی ترانه ای هجران خوشم نمی آید

مریض ام و به وصالت مرا مداواکن
طبیب و دارو درمان خوشم نمی آید

بگو به واعظ منبر مکن ملامت عشق
نصیحت کسی چندان خوشم نمی آید

 نوشته نذیر ظفر