آرشیف

2019-1-1

نظیر ظفر

خوشم نمی آید

صدای ریزش باران خوشم نمی آید
سرشک دیده گر یان خوشم نمی آید

فضای سبز بهاران به طبع من گنجد
هوای سرد زمـستان خوشم نمی آید

دلم برای وصال تو نغمه پرداز است
ولی ترانه ای هجران خوشم نمی آید

مریض ام و به وصالت مرا مداواکن
طبیب و دارو درمان خوشم نمی آید

بگو به واعظ منبر مکن ملامت عشق
نصیحت کسی چندان خوشم نمی آید

 نوشته نذیر ظفر