آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

خورشید صلح
 

 دل نیمه شب حضور خدا التجــا کند
بــاشـد که حل مشکل مــا را خدا کند

لطفــی کنــد بحــق ستـم دیــده ملتــی
خورشیدصلح ازدر حکمت اعطا کند

یـابـد نجـات پیکـرمیهـن زتیغ جنگ
دردء که سوخت مردم مارا دوا کند

ازانتحــارو آتــش وبیــداد ظــالمـان
ملـت رهــا و شــاد دل بینـــوا کــند

جــای نفـاق و کیـن بـروید گلی امید
بـا مهـر صلح اهـل وطن آشنـا کنــد

هرگزمباد، مادری درسوگ نوجوان
خون گریدونه ظالمی ظلمش رواکند

خواهـد عـدو،بازرع تخم نفاق وکین
ازهم عزیز، مــردم مــارا جـــدا کند

فرزند ناخلف که فروشد وطن به او
بــا دالــرگــرفته نـدانـد چه هــا کنـد

معتاد شـد جـوان وطن ازفسـاد وفقر
کــو؟ دولتی کـه زرۀ حقـش ادا کنـد

دیگرمباد دست عدو بر بقای جنگ
دشمن شــود زبون وبه غم مبـتلاکند

ازدیده خون چکیده (عزیزه )زحال ملک
خـواهــم خـدای دل، قبـولـم دعـا کند

21/11/2013
هالند