آرشیف

2014-12-19

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

خود نمائی , فضل فروشی ومقام جویی اکادمی علوم

 

مطلق باوری و خودنگری سکتاریسم قومی , زبانی ومذهبی را دامن میزند.
درهفته گذشته ارقام احصائیه نفوس افغانستان از جانب اکادمی علوم در باره اقوام افغانستان نشر شد که صحت این ارقام بدون موخذ معتبر ازجانب اعضای پارلمان , اقوام ونهاد های جامعه مدنی و آزاد کشور بکلی رد گردید . مزید یر آن رئیس اداره احصائیه مرکزی این ارقام احصائیوی نفوس را در مصاحبه با بی بی سی  بکلی رد کرد و وتوضیح نمود که هیچ  سر شماری در افغانستان انجام نشده تا بتواند فیصدی اقوام این کشور را مشخص کند . گذشته از آن سر شماری نفوس کشور وظیفه ومسئولیت ریاست اداره مرکزی است نه از اکادمی علوم .
در افغانستان با تاسف عمیق اعداد وارقام احصئیوی در هیچ زمان وجود نداشته وهمه ارقام ودیتاهای احصائیوی نفوس روی تخمینات جمع آوری شده  گذشته از ان در اعداد وارقام احصائیو نفوس حکومات سابق ومستبد کشور حسب خواهش ومرام سیاسی خویش تصرفات به عمل آورده وآنرا به حیث ارقام واعداد احصائیوی رسمی نشر وبه دسترس موسسات ملی ومراجع بین المللی قرار داده است که به اساس آن در همه تحقیقات , مضامین وراپورهای که در باره افغانستان درداخل وهمچنان در ساحه بین المللی نشرشده نا گزیر از ارقام واعداد احصائیوی تصرف شده وغیر موثق به حیث موخذو یگانه منبع معلومات کشور استفاده میشد .
نبود احصائیه دقیق درافغانستان بخصوص در بخش دیموگرافی نه تنها برای موسسات وسازمان های بین المللی یک درد سر خلق کرده بلکه در داخل کشور نیز معضلات ومشاجرات سیاسی را از سالهای متمادی بین اقوام مختلف کشور ایجاد نموده وهیچ مرجع وموسسه ای بدرستی نمی داند که کدام قوم ازچند فیصد نفوس کشور نمایندگی میکند . وما با زهم اتکا به  نشراعداد وارقام احصائیوی که مراجع مختلف بین المللی در مورد نفوس افغانستان نشرکرده بسنده میشویم گرچه این ارقام نیز تخمینی است  ولی چون ارقام متذکره از جانب مراجع بین المللی نشر شده شاید قرین به حقیقت وعاری از اغراض قومی وسیاسی است واین اعداد  برای اقوا م افغانستان شاید بیشتر مورد قبول باشد تا ازیک گروپ بخصوص مانند اعضای اکادمی علوم که از دانش علمی وحتی سواد کافی برخورد نیستند و توسط حکومت بر سر اقتدار توظیف گردیده اند .
آمار گیری که از جانب موسسات  بین المللی ودستگاه نشراتی  مانند :
The world Almanac and book of facts, US News & World Report.
فیصدی اقوام افغانستان را به ترتیب ذیل ارائه نموده  پشتون 38فیصد, تاجک 25 فیصد هزاره 19 فیصد و اوزبیک 6 فیصد  بوده . و همچنان در راپوری که سی آی ای راجع به نفوس افغانستان به نشر رساینده .
CIA-The World  Factbook- Afghanistan
پشتون 44 فیصد, تاجک 25 فیصد , هزاره 10فیصد اوزبیک 8 فیصد وایماق , بلوچ , ترکمن وسایر اقوام به 13 فیصد تخمین شده است  که 35 فیصد نفوس به زبان پشتو و50 فیصد فارسی صحبت میکنند 11 فیصد ترکمنی واوزبیکی و 4 فیصد به زبان بلوچی وپشه ائی گویش دارند. زبان شناسان ونژاد شناسان در مورد اقوام افغانستان تحقیق نموده ودر نوشته های خویش از 21 قوم ونژاد یاد نموده اند  وهم چنین در افغانستان 20 زبان ولهجه مختلف وجود دارد.
گرچه در احصائیه های نفوس که از جانب موسسات بین المللی نشرشده ما ادعای آنرا نداریم که بائیست این اعداد وارقام احصائیوی قابل قبول همه ما باشد ولی نسبت نبود یک احصائیه دقیق کشور بائیست در آینده از همین فیصدی نفوس کشور که دراورگان های بین المللی ذکرشده برای نشر تحقیقات وراپورها در مورد افغانستان استفاده گردد .
طوریکه ما میدانیم افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده از نگاه زبان وفرهنگ , عرف وعادت از همدیگر فر ق دارند اقلیت های نژادی گرچه از نگاه کمیت نفوس نسبت به چار قوم بزرگ افغانستان پشتون , تاجک , هزاره واوزبیک  به مراتب کوچکتر اند ولی در بخش اجتماعی , اقتصادی کشور رول مهم داشته ودارند وخدمات بزرگ وقابل قدری را دراجتماع ما انجام داده اند که ما بائیست به وجود این اقلیت ها ی افغان که در ارقام احصائیوی ظاهر نمی شوند وصرف بنام دیگر اقوام در احصائیه ارقام نفوس ذکر میشوند  به حیث یک کشور کثیرالملتی مفتخر باشیم  وجود این گروپها ی کوچک ولی فراموش شده به غنایم فرهنگی ما می افزاید .
 افکار غرض آلود قومیت , ناپسند وغیر موفق که باید کابینه قومی باشد وپارلمان کشورتحت کنترول یک قوم خاص واردو و پولیس ملی توسط یک قوم بخصوص اداره شود دیگر هیچ جای پای منطقی در عرصه های مختلف جامعه ما ندارد واگر حکومت فعلی از روی بی تفاوتی در مسایل سیاسی , اجتماعی وعلمی همه چیز را قومی می سازد بکلی بخطا رفته است .افرادی که شعار قومیت را سر میدهند کسانی اند که یا از سوادومدرسه بدورافتاده اند ویا اگر از سواد هم بر خوردار باشند یک هدف شوم سیاسی را تعقیب میکنند و از این تفرقه اندازی میخواهند امتیازات واستفاده جوی شخصی  را حاصل کنند  ..
 همه اقوام افغانستان  قابل احترام وهمه جزء یک ملت واحد وهمه اتباع کشور از حقوق سیاسی ومدنی مساوی بر خورداراند.واگر ما موسسات ونهاد های دولتی را به اساس قومیت تقسیم میکنیم بدون شک وحدت وسلامت این کشور را خدشه دار خواهیم ساخت .
افغانستان بدون شک بیک سر شماری سرتاسری اشد ضرورت دارد . سرشماری سرتاسری نتنها یک معلومات کافی راجع به  فیصدی اقوام  بلکه معلومات راجع به  تصنیف نفوس کشوربه فیصدی زن ومرد ,  تعداد پیر وجوان و اطفال کمک میکند اعداد وارقام احصائیوی موثق در بخش های اقتصادی واجتماعی کمک بزرگ نموده وبه اساس آن پلان های مهم اقتصادی واجتماعی قصیر وطویلامدت طرح میشود. شعار قومیت به اصطلاح اکثریت واقلیت مردود است واین اقلیت واکثریت هرکز این مفهوم را افاده نمی کند که امتیازات سیاسی به اساس مفکوره قوم سالاری وقبیله گرائی داده شده و از آن بهره برداری سوء شود بلکه امتیازات به اساس شایسته سالاری ,اهلیت  دانش و تخصص در جامعه  تقسیم میشود .
 ما بائیست به وجود مردم خویش از هرقومی که هستند افتخار کنیم ودر این عصر که کشورهای جهان بسوی آزادی ودیموکراسی در حرکت اند نژاد پرستی قوم سالاری , قبیله گرائی جایگاه  منطقی  ندارد.