آرشیف

2016-2-5

گل رحمان فراز

خود فروشی بـــــــــــــــرای اخذ کرسی!

نلسون ماندلا: "برای آزادی مهم نیست که زمین و آسمان را بخرید، تنها خود تان را نفروشید!" 

حال و هوای گل آقا شیرزی – والی اسبق ننگرهار و نامزد ریاست جمهوری و داکتر زلمی رسول – وزیر وزارت امور خارجه و نامزد کرسی ریاست جمهوری در دوران انتخابات ریاست جمهوری رنگ و طراوت دیگری را داشت که سمت گیری گل آقا شیرزی به موازینه و استحکام قوه ثقل نامزدان پشتون (قیوم کرزی، استاد سیاف و محمد اشرف غنی) سکتگی وارد کرده بود که تقریباً هوش و اساس شان را برهم زده بود، هویدا بود که شیرزی از قافله برنده شدن دور است و فرسنگ ها فاصله دارد اما بازو های توانا برای آماده سازی شکست به اشخاص فوق را دارا بود، داکتر زلمی رسول نیز با سرعت شدید میدان مبارزات انتخابات را در محدوده تیم اعتدال، برابری و سازندگی با نوید اینکه وی توازن جنسیت (یک مرد و یک زن بحیث معاونین) را در نظر گرفته و بر اهمیت تیم اش افزوده است، با کمال میل وارد میدان مبارزه همراه با آرمان های شهید احمد شاه مسعود – قهرمان ملی و شهید استاد برهان الدین ربانی – شهید صلح و رئیس شورای صلح با مدغم ساختن احمد ضیاه مسعود بحیث معاون اول اش و آماده سازی تیم اش برای انگیزه دهی و جذب خانم ها جهت گزینش اختیاری حبیبه سرابی – والی اسبق بامیان غره ی برنده شدن در انتخابات را می زد.
در برداشت عامه، کاندید شدن گل آقا شیرزی در سمت ریاست جمهوری سمبولیک و افتخاری پنداشته می شد و در نظر خواهی عمومی، این شهامت شیرزی را بخاطر جلب توجه نامزدان پیشتاز به آن و گل آلود نمودن اوضاع بخاطر شکست دادن نامزدان پستون بود اما داکتر زلمی رسول در بیانیه های خبری اش نیز شایستگی نشان داد و نسبتا مردم را به دلگرمی نسبت به خودش واداشته بود، روش های اختیاری داکتر زلمی رسول در روند مبارزات انتخاباتی اش از اهمیت ویژه ی برخوردار بود و تعقیب همان روش ها بود که او را به اوج شهرت و برتری نسبت به کاندیدان دیگر رسانیده بود، زلمی رسول توانسته بود تا زبان رسانه های آینده ساز و تصمیم گیر را غصب نماید و آنها را طوری قناعت بدهد که بدون نشر تبلیغات وی به چیزی دیگری خود را متمرکز نسازند! 
او همانند نامزدان دیگر برای رسانه ها بخاطر نشر تبلیغات انتخاباتی اش پول اختصاص نمی داد و برخلاف با ایشان قرارداد همکاری مشترک بعد از برنده شدن را به امضا رسانیده بود، او طوری تاجران افغان را به حمایت از وی وادار کرده بود که سراسر نوید رئیس جمهور شدن زلمی رسول را به ذهن شان می پرورانده اند و همان بود که مصارف موارد تبلیغاتی انتخاباتی اش را به عهده گرفته بودند.
در دور اول انتخابات، هیچکس به این فکر نمی کرد که عبدالله عبدالله نیز از جمله نامزدان پیشتاز و نامزدان نزدیک به برنده شدن در انتخابات دور اول باشد، همه سخن از برنده شدن داکتر زلمی رسول و داکتر اشرف غنی می راند، اما نتایج انتخابات برخلاف دید و تحلیل مردم صورت گرفت که عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی پیشتاز انتخابات دور اول بودند و از داکتر زلمی رسول اندک ترین خبری وجود نداشت!
همان بود که تیم های شکست خورده تصمیم اتخاذ نمود و هرکدام شان بخاطر اخذ کرسی ها خود را در کنار دو تیم برنده بزنند و از منافع شان خود را مستفید سازند، آمدن گل آقا شیرزی و زلمی رسول در کنار تیم داکتر عبدالله عبدالله اندک ترین منفعت را برای خودشان فراهم نکرد اما کلیه مزایای این ادغام را عبدالله عبدالله چشید که خود را از همان طریق به پست ریاست اجراییه رسانید، هردو مدغم شده فقط بخاطر کف زدن به پیروزی عبدالله عبدالله نفع دیگری را نبرده اند و حتی کوچکترین کرسی را کسب کرده نتوانستند، حالا در جستجوی روش دیگر اخذ کرسی برآمده اند که ادغام به شورای حراست و ثبات می باشد.
بدون شک، این موضع گیری شان نیز نمی تواند کدام دردی شان را دوا کند، چون اخلاص نیت در عملکرد شان وجود ندارد و تنها بفکر اشغال کرسی اند.

با احترام
گل رحمان فراز