آرشیف

2014-12-28

نورالله وثوق

خود فروشان هوس

 

بداهه ای همصدا با کودکان آتش گرفته ی غزه

 

ازچه مارادلبرِ عیار همراهی نکرد
مدّعی آنهمه پندار همراهی نکرد

در اطاقِ خلوت تصمیم یاران سرزدم
من ندیدم آنکه بااغیار همراهی نکرد

چشمِ گلشن را نشانِ کینه ی خود کرده اند
همت اندیشه را جز خار همراهی نکرد

با انالحق گفتن منصور هنگام وداع
از میان عاشقان جزدار همراهی نکرد

خود فروشانِ هوس آیینه دارِ جلوه اند
وعده هارا ذرّه ی ایثار همراهی نکرد

گردنِ ایمانشان گردیده در هر گوشه کج
این تماشا رابه جز زنّار همراهی نکرد

دودخون قدس از جریان افکار شماست
مغز تان راجز پُکِ سیگار همراهی نکرد

پرده دارانِ حرم هم سنگرِ انِ بولهب
یک نفر با احمدِ مختار همراهی نکرد

 

…..
نورالله وثوق
یک شنبه بیست ودم تیرهزار وسه صد ونود وسه شمسی