آرشیف

2016-2-5

جمشید زمانی"الف هه"

خودکشی:
ترق!
پرک کش شد
چند لحظه بعد از رفتن تو
قوس انگشتم دارد ماه میشود
ترق!
چک        
چک              
چک                     
نمیدانیم
شاید خدا بیامرزتش…..