آرشیف

2014-12-27

محمد حنیف عرفانی

خوب بینیم، آگاه شویم، بینا شویم

خوب بینیم ، آگـــــــــا شویم ، بینا شویم
دردل درد دیده هــــــــا دوا شـــــــــــــــویم

هم نــــوریم، هم نورگشائیم ، هم شریف
از وجـــــــود خــــــــویش تن آگــــــاه شویم

هـــــــرجهت را یک جهت سـازیم بساز
از صمیم قلبـــــها یکــــــــجا شــــــــــــــویم

بگـــــذریم از گروه گروه ، هم از تفرقه
در زیــــــــر شعـــــــار لا الا شـــــــــــــویم

پوست ورنگ وقـــوم تبار کــــــارنیست
پس ندای یک کلام بس است که پرتقوا شویم

هرطرف هــــــــــــرجهت کـــــــار عدو
پیروی این بـاشیم ، کــــی پیدا شـــــویم

از نظــــــام بـــــی اساس این عـــــــــدو
خـود زآن خسته، ماازآن کی اصلاح شویم

یک نگاه خـــــــــــــــوب بینداز ای اخی
از اساس اصــــل خود جــــویا شـــــویم

یــــــــاد آر ایـــــــام نگاه عمــــر (رض)
بــــا احساس غیـــــــرتش بــــــالا شویم

قـــــــدرت این روز گـــــار از آن توست
رفت از دستان مگــــــر درآه شــــــویم

اشک بـــــریـــزان، دل بگیریان، جان بده
بشکنان صف عــــــــدو تــــا مـــــا شویم

هــــــرچه گفت عـــرفان زدل سوخته گفت
بـــــاز آییم مـــــرحمی دل هــــــــا شویم