آرشیف

2015-1-14

محی الدین عزیزی

خواست هـــــــا و نظریات مردم قوم زی حسین

 

جناب محترم والی صاحب ولایت غور!
ا سلام علیکم ورحمت الله برکاته : 

محترمآ ما قوم زی حسین خواست ها ونظریات خویش را ذیلآ خدمت تا ن ارایه میداریم .
1- انتقال ولسوالی دولتیار که به اساس مکتوب شماره ( ) تاریخی / /1384 ریاست ادراه مستقل ارگانهای محلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان موقعیت ولسوالی به نقطه بنام« کورک » تثبیت وموازی 5 جریب زمین بخاطر اعمار تاسیسات دولتی ذریعه وثیقه نمبر ( ) محکمه ولسوالی دولتیار استملاک گردیده که ما مردم در همان وقت وزمانش موضوع را به سمع مقامات ذیصلاح رسانیده وخواست های خویش را ابراز داشتم ولی متاسفانه مسئولین آن وقت بدون در نظر داشته مکتوب نمبر فوق وبدون توافق ما مردم طور اختناق امیز به فرمایش زور گویان منطقه دست به ساخت وساز تاسیسات دولتی زدند که به هیچ وجه ما مردم به چنین کار رضایت نداشته ونداریم . در صورتکه ولسوالی به موقعیت منظور شده انتقال پیدا نکند ما مردم خود را مربوط ساحه حاکمیت واحد اداری ولسوالی دولتیار ندانسته وتقاضا داریم تا ما مردم مربوط مرکز چغچران در احصائیه قرار گیریم 
2- موضوع جنجال وفرار دادن یک دختر که در این آواخر باعث کشکمش قومی گردیده بود بوساطات معاون صاحب ولایت غور ریاست امنیت ملی ما مردم حاضر به گفتگو گردیده میخاستم قضیه از راه مذاکره حل گردد که متاسفانه کمیسیون صلح که یک کمیسیون قومی وحزبی بوده است بدون در نظر گرفتن خواست های مردم و بدون در جریان قرار دادن معاون صاحب ولایت وریاست امنیت ملی که طرف اعتماد ما مردم بودند بار دیگر با جنجال های قوی دامن زده فیصله افتضاح آمیز وفرمایشی خویش را صادره نموده است که باعث تحقر وتوهین به مردم وخواست های ما مردم گردید لهذا تقاضا داریم تا به خواست های ما مردم رسیدگی صورت گیرد ، در غیر آن هرنوع مرگ وتباهی را در برابر مظالم ومفاسد وزور گوی زور مندان منطقه قبول داشته وتا اختناق صدا به گلوی مان فریاد کشیده ومبارزه خواهیم نمود .
جناب محترم والی صاحب ولایت غور ! ؟ چیگونه ملت که 60 فصید نفوس یک واحد اداری را تشکیل داده و از تمام پروسه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت مینمایند وتاالحال یک سرباز دولت بخاطر آرام وآسوده در هر نقطه که خواسته باشد اسامی خویش را احضار مینماید دزد ، قطاع الطریق ، ویا طالب شده میتواند ؟ باقی به قضاوت مسئولینی محلی ارتباط دارد .

 

پیام تسلیت خویش رابه قامیل نجیب آقای پژواک غوری ومردم عزت مند غور تقدیم میکنم

پیام تسلیت خویش رابه قامیل نجیب آقای پژواک غوری ومردم عزت مند غور تقدیم میکنم .

 

بلی این را قبول داشته باشیم که انسان یک روز به دنیا میآید ویک وروز از دنیا میرود. آقای شهریار یک شخصیت علمی ومدنی بود وقعآ اقای شهریار به فکر آباد شدن غور بود که بار های با مقامات بلند پایه حکومت محلی در غور نشست داشته وخواست ها مردم که 60 % نفوس یک واحد اداری را تشکیل میداد خواهان حق آنان بود 
با تاسف در حوالی ساعت 6 صبح یکشنبه مورخ 29/2/1392 بدستور جنایت کاران وجنگ سالاران منطقه ولسوالی دولتیار که بار ها مردم این واحد اداری را به خون مالیده و وحشت را بین مردم ایجاد مینمایند . و این جوان مبارز و مدنی وعلمی را بشکل ناجوان مردانه به شهادت رسانده اند قضاوت از شما که در این مورد چی فیصله را دارند آیا درغور کسی حق ندارد که در مقابل زور گوی ایستادگی کند وفاقد حق برای زورگویان وجنگ سالاران است

 

ارسال کننده : محی الدین «عزیزی»

محصیل دانشگاه انجینری