آرشیف

2015-1-26

محمد دین محبت انوری

خواجه جـــــــــــــوش

قصه این بارما از دهکده دوردست ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور است.

آنجا که درآن افسانه نهفته است وسالیان درازیست که مردم در دل قریه خویش یک راز را نهفته دارند.

این قریه خواجه جوش نام دارد نام خواجه جوش بخاطری گفته میشود که درکنار این قریه یک چشمه بزرگ وجود دارد که از زمانهای قدیم تابه حال این چشمه هرسال در اول سال بجوش می آید آب آن جاری میشود. وقتی چشمه جوش میزند آبش رنگ خودرا تغیرمیدهد قرارگفته بزرگان قریه آب این چشمه برنگ های سفید وسرخ درشروع سال دیده میشود ورنگ سفید نشانه سال نیکو وحاصل خیز است اما رنگ سرخ آنرا بسال خشک مسمی نموده اند.

چنانچه این چشمه بجوش آید وتامدت معین آب آن جاری بوده بعدآ استاد میشود مردم آن محل بخوبی میدانند که امسال چه نوع سالی است.

و برخی مردم را عقیده براین است که بعضی ازمریضان با شستن بدن شان به آب این چشمه شفایاب میشوند همه ساله مریضان زیادی برای مداوا به این چشمه آمده ودر آب آن غسل میکنند که بعداز آن اکثر مریضان صحت یاب میشوند وبه همین سبب مردم به این چشمه دونام داده اند یکی که سال خوب بد رامعلوم میکند ودیگر اینکه چشمه شفا مریضان است.

باید گفت که درکنار این چشمه یک زیارت هم وجود دارد وبنام زیارت خواجه جوش یاد میشود که ا زدوران گذشته بوده وتا حال مردم به این زیارت مراجعه میکنند وحاجت خودرا درمی یابند.

این زیارت درچندمتری چشمه قرارداشته وساختمان گلی گم بزی دارد. ودر داخل زیارت قبری است ودر دیوار داخل زیارت کلمات نوشته شده نیز به چشم میخورد چون از دیر زمان بوده ودرست قابل خوانش نمیباشد.

مردم این قریه اکثرآ از ملیت هزاره میباشد واحترام خاص به این زیارت وچشمه دارند. قریه خواجه جوش به سمت شمال شرق ولسوالی لعل وسرجنگل موقیعت داشته وهم سرحد به منطقه یکولنگ ولایت بامیان میباشد. قریه مذکور در جوار دریای هریرود واقع شده ویک قریه سر سبز وحاصل خیز است که آب فراوان دارد مردم آن به پیشه زراعت ومالداری مشغول میباشند.

 

پایان
میزان ١٣٨٨

 

 

 

                                      

                       زیارت خواجه جوش                                        کلمات نوشته شده داخل زیارت