آرشیف

2021-9-21

نظیر ظفر

خواب ملا نصرالدين
خواب ديدم ملاي نصرالدين
 به سر خر سوار بود و غمگين
با خر اش راز دل بيان ميكرد
گريه از جور طالبان   ميكرد
به جهان من ملاي مشهورم 
از امارت چرا چنين دور ام 
هاتفي گفت اي ملاي كرام
به جهان شهره يي و داري نام
طالبان نوكراند و مزدور اند
قاتل استند و سخت منفور اند
نعل پاي خر ات ز طالب دون
است از هر كدام آن افزون
 نوشته نذير ظفر