آرشیف

2022-1-8

نظیر ظفر

خواب رئیس الوزرائ طالبان

چون رئیس الوزرا رفت بخواب
دیــــد خوابئ و از آن شد بیتاب

گشـــــت بیدار و به چشم گریان
خواب خود را به همه کرد بیان

گفت دیدم که رسول اکرم (ص)
اســــت دلگیرو پر یشان از غم

غمـــــش از امـــــت نادان باشد
یعنی از طالــب شـــــیطان باشد

طالبان جمــــله به غوغا گشتند
اشکریزان همـــــه یکجا گشتند

يادشــــان رفت همه حور جنان
یاد شـــــان امد همه قتل کسان

خواب شـــــاید که سیاست باشد
پی تاءمــــــــین ریاســـــت باشد

خواب را هر کئ به بهتان گوید
خویشرا پــــــــیرو شیطان گوید

گر بٌود راست همین خواب جناب
طالبان جمــــله شوند زود عذاب

 

 نوشته نذیر ظفر