آرشیف

2020-12-28

شاه ولی آرین

خماري سترګې

د خمارو سترګـو بـاڼـه، غـشي اورول کـوي
خښ چې شې پر زړونو، اور سیـزل کــوي
 
مــیــنــان د دغـــو غـشو پــروا نــــه کــړي
وګوره ظـالــمې تــه، څـه اسان وژل کـــوی

 

۲۲/۱۲/۲۰۲۰ اغوس دنمارک
 شاه ولی ارین