آرشیف

2015-2-3

محمد رسول عزیزی

خلص و فــشــــرده

مسلمانان واقعی جوانان عالی قدر ملت نجیب افغانستان !
اسلام علیکم احترامات مظلومانه من محمد رسول (عزیزی) ساکن قریه باغنو مربوط ولسوالی تیوره ولایت غور تقدیم حضور شما .
البته بعد از (45)سال کار متقاعد ، شما آگاهی کامل دارید ، می بینید ومیدایند یک گروپ ناشناخته وناکار تحت ریاست عالیقدر محترم حامد (کرزی) توسط یهود ونصارا وهم پیمانانش در داخل مملکت ماشده زیر عنوان جهاد وقرآن هویت ملی ما راخدشه دار تمام صفات افغانی وملیتی وعنعنات رسوم مارا زیر نیرنگ های خود گرفته اند .
ازاینکه قرآن کتاب الله (ج) است کوزه گران همه بجان یکدیگر افتادن فاصله خیلی زیاد بین این سیاسیون فروخته شده بمیان آمده است .که چشم هر مسلمان این وضعیت را مشاهده میکند . که به جزیات تفضیل داده نمیشود. بهر صورت افغانهای واقعی نمیتواند وطن خود را به این مشت اقلیت رهاکند. باوصف اینکه صاحب پول قدرت سلاح از سطح قدرت ما بالاتر دارند.
اما مردم مسلمان واقعی صاحب قرآن و متوکل به صفات خداوند (ج) بوده وهستند هما نطوریکه روس ها اول قدرت جهان شکست خوردند به همت والای اسلام این شکست نیز غیر ممکن نمی باشد هویت ملی ما پای مال شده حکومت درجه دوم فساد نام شده ایم پشته های دالر های کمکی حیف میل گردیده بانگ های ملی چور وچپاول گردیده عده جوانان افغان به عمل دیرینه اینها معتاد شدند وعده زیادی وطن را ترک کردند که به عمل این تیم سوختند و پشت دروازه های ایران وپاکستان بنام مهاجر میگردند 
تمام واردات ملت وکمک های جبین افغانها به داخل وخارج وطن به اساس ناکاری ونا بلدی کابینه دولت حیف میل گردیده .
به اساس نیرنگهای وفرامین ریاست های متعدد ارتشا وفساد اداری به داخل جارج پس انداز میشود . وحرف جالبتر این تیم قانون اصلاحات ادارای است ک توسط آقای مشاهد هم پیمان تیم وارده ترتیب شده است . این آقا وعده سپرده که غیر از تیم مذکور کسی دیگری شامل دولت نشود .آ قای مشاهد! طوریکه برداشت شخصی من است عده ای را بنام خلقی وپرچمی وعده ای را بنام طالب والقاعده وعده ای را بنام حزب اسلامی وعده ای را نیز از مردم ولایت عقب نگاداشته ولایت غور ،فراه ،باغیس و اشخاصی بیوسیله وبیواسطه مجموع وطن بنام سابقه کاری وغیره وغیره شامل تیم نمی کند . که این عمل آشکار است . جزیات بقلم من نمی آید .
با وصف اینکه اکثریت وزیران کابینه آقای کرزی طوریکه من در جریان کاری دولتی قرار دارم به وطن ما سابقه کاری ندارند .
خصوصا وزارت های کلیدی ومسلکی (وزارت محترم مالیه ،وزارت محترم معارف ، وزارت محترم صحت عامه ،وزارت محترم زراعت ……) که حیات این ملت مظلوم منوط به وزارت های مربوطه میباشد .بلحاظ خداوند (ج) بودجه انکشافی این دولت به اساس اینکه کار گل کار از نجار گرفته میشود وحکومت اتلافی تاسیس شده مصرف نمی شود مسئولین رهبری دولتی به وظایف مربوطه آگاهی وسابقه کاری ندارند ،همه چیز را فراموش نموده فقط دونر میشناسند پول های کمکی بعوض اینکه از طریق وزارت محترم مالیه شامل بانک ملی افغان شود . بتمام وزارتخانه ها بنام خزانه های متعدد گرفته وچوروچپاول میشود وظیفه وزارت مالیه پا در هوا مانده حتی به گمرکات ،مالیه عراده جات،مالیه اراضی،آسیابی وتجار انفرادی شامل واردات دولت نمی شود .که تمام ملت میبینند .
جای سوال اصلی اینجا است که این وزیرها بدون سابقه کاری ودیپلومات های خارجی ومشاورین مربوطه شان چی وظایف را انجام میدهند ، که ملت لمس نمی کند . فقط چور چپاول تجاوز به اطفال وزنان ربودن جیب ملت وبانکهای دولتی قصب زمین ها خود سری قانون شکنی ونشر پخش سریال های غیر شرعی واز بین بردن هویت ملی می باشد .
گیله دیگر که به صفت یک موی سفید از آقای کرزی دارم اینست که هر شب پیش از اخبار به تکرار میگوید ، ما تحصیل وتعلیم نداریم ،داکتر وفهمیده نمی باشیم هرگاه واقعا نفر لایق فهمیده ،صادق ،قلم به دست به کار دارید من وعده میدهم صد هانفر داکتر لایق مثل الحاج جاجی میراجان داکتر محمد نعیم خان ،داکتر محمود خان ، داکتر یگانه ………. صد ها نفر تحصیل یافته بخش اردو پولیس قلم به دستان اداری ومحاسب واستادان مجرب معارف واز ولایت غور به خدمت وطن حاضر اند هر گاه اجازه بدهید قانون شکنی محوه فساد حکم شریعت اسلام حقوق زن ومرد به حوضه وظیفه شان جاری میشود که اساس امنیت نیزمشمول همین کارهای دولتی است . من ترجیع میدهم به شکم گرسنه وناتوانی موجوده کوشته شوم بندی دست ظالمان باشم اما ملت نجیب افغان را به همین منوال مشاهد نکنم . ما مملکت داشتیم که دارای 32 ولایت بود والی ها وزرأ ما پاک نفس وطن پرست صادق واهلی کار بودند وفعلا هر ولایت اضافه تر از ولایت عقب نگاه داشته غور داری چنین اشخاص هستند .
ومن الله توفیق