آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

خلاصه چشم دید از و لسوالیها

طبق دستور مقام ولایت غور بخاطر ارزیابی اثرات سوُ محیط زیستی ناشی از خشکسالی که در ولایت غور حکمفرماست از قراُ و قصبات ولسوالی تولک، ساغر، شهرک، تیوره و دولینه دیدن نمودم که بطوری فشرده اثرات خشکسالی در ولسوالیهای فوق الذکر برای دوستان و علاقمندان بعرض رسانیده میشود. 
1- در محصولات زراعتی ساکنین ولسوالیهای فوق الذکر 45 فیصد کاستی بعمل آمده است.
2- درختان مثمر و غیر مثمر25 فیصد و جنگلات کوهی 20 فیصد خشک گردیده و ازینکه در جریان تابستان قرار داریم شاید به نسیت کم آبی تا موسم باران خسارات مزیدی وارد شود. علفچرها و بستر سبز محیط بر خلاف موعد خشک گردیده برای مواشی علوفه مورد ضرورت در زمستانی طولانی وجود ندارد. ازینکه در بعضی قریه ها آب آشامیدنی برای انسانها و حیوانات بقدری کافی وجود نداشته از محلی اصلی خود بیجا شده اند. صف های طولانی زنان و اطفال در چاه ها و چشمه ها برای گرفتن آب بنوبت اکثری اوقات سبب منازعت میان اقوام میگردد. البته همه مسُولین و برادران میدانند که در سال آینده تاُثیرات خشکسالی بیشتر محسوس میشود و اگر از اکنون در رفع مشکل تصامیم اتخاذ نشود فاجعه دلخراش سال 1351 در غور تکرار خواهد شد. خداوند ج برای مقامات زیربط توفیق عنایت فرماید تا در علاج واقعه پیش از وقوع تدابیر لازم اتخاذ فرمایند و من ا لله ا لتو فیق.
خاطره: الحاج سید بهرام الدین آقا از قریه مناک ولسوالی ساغر وقتیکه از دور تر من را دید گفت به احوالگیری پلنگ های خود آمده ای بسیار دل جم باش تا هنوز زنده اند و اما باید سفیدی من را بدهی که اول دو تا بوده حالا چار تا شده، بعدآ یکدیگر را به آغوش گرفتیم.