آرشیف

2014-12-3

محمد رسول فایق غوری

خلاصه بیوگرافی

 

استاد محمد رسول{ فائق} در سال 1335 خورشیدی در قریه باغ نو ولسوالی تیوره ولایت غوردیده بجهان گشود واز جمله نخستین شاگردان بود که در مکتب تیوره شامل و دورۀ ابتدائیه را در همانجا به پایان رسانید و بعد ها سند فراغت از صنف 12 لیسه یخن علیارا با درجه ممتاز بدست آورد ودر نتیجه تلاشهای شخصی وآموزش کورسهای مسلکی در بخش ادبیات دری تا در جه لسانس  کوشید.وی به علوم دینی نیز علاقه داشته کتب تفسیر حدیث وفقه را از اولات شروع تا احکام ومعاملات بدرستی فرا گرفته است.او دارای استعداد عالی وذوق وقریحۀ سر شار در ادبیات دری وسرودن شعر دارد ودربین أهل معارف ولایات غور هرات وباد غیس شهرت کافی داشته درهیچ مراسم نیست که شعر نسروده باشد اورا در مکاتب غور بحیث شخصیت بر جسته شعر وادب میشناسند واز احترام خاص بر خوردار است. او همیشه آموزگار بوده اما بعد از سقوط طالبان بر خلاف مسلک  در وزارت تجارت تقرر حاصل نموده است او دارائی آثار منظوم ومنثور است که برخی چاپ وبرخی در حال چاپ شدن است.

رساله رمز وراز ها – لاله های راز – زاغان – باز ها –  راز های نا گفته وتاریخ تحیقی غور از نوشته های وی است که برخی تا هنوز چاپ نشده است. وسروده ها واشعار وی در اینده به نشر خواهد رسید.

رمــز معـــرفـت

ای خوش آن ساعت که رمز معرفت پیدا شو

صلح و عزت حاکم اندر عرصۀ دنیا شود

 

از جهـــان بند د ســـلاح ذره ای بــار ســــفر

بیرق صـدق وصفا در هـــر کجـــا بالا شود

 

جمـــله ملت هـــای عـــالم در کمال عدل واد

در مــوازین جهـــانی یکــــدل ویکجـــا شود

 

اختلافات سـیاه وســـرخ ویــــا زرد وسـفید

از تمـــام روی عـــــالم تـــا ابـــد الغــــا شود

 

أصل تکوین وجود ما چواز یک جوهراست

بـر بنـــای أصل مــــا این أصل ها بر پا شود

 

ار تباط معــنوی آیـــد بجــــای کیـــنه هـــــا

آدمــیـــت در نهـــــاد آدمــــی إحـــــیاء شــود

 

گفتگو هـــای تمـــدن هــا بـیاید روی هـــم

تــا بـــه معـــراج حقـــایق رهگشائی ها شود

 

حاصل هر جنگ در عالم نشان نکبت است

قطــــره از حســن مـــکارم لوء لوء لالا شود

 

مور چگان را وحدت سالم ثبات زندگیست

عــالم انسان چـــرا عــــاری ازین ســودا شود

 

درد محـــرومان دوا مقصود محتاجان برآر

تــا بکـــام دل بکامـت شــــاهــد رعــنا شــود

 

ای خوش آن دل که از محو تمایز در وطن

وحـدت ســـالم میـــان خـــلق مـــا پیدا شـــود
 

حـبذا آن لحظۀ کـــز حسن إعجــاز خـــرد

دست إغراض اجــانب از وطــن کــوتا شــود
 

بـر ســـر بـزم حــریفــان جنبش نا دلپذ یر

تا بکی بــر ســـاز أعــدا حـــر کت بیجـا شود
 

از برای محــو جنگ ولانــه هـای افتراق

از صمیم دل بــه چارش چـاره سازی ها شود
 

جمــله ارکان بزرگ دولت ما هــم عـنان

بهـــر تـنفــیذ قــوانـیـن یکــدل ویک راه شود

 

وحـدت کامــل بیاید درهمه ابعاد وفصول

ملـت افگــار مــا تا فـــارغ از غـــو غـــا شود
 

از برای إعـتــلای مملکت در راه صـلح

تـوده هـــای ملت مـــــا واقعـــــا بـــر پـا شود
 

ریشه یـابی ها نمائیم  در حدود ممکنات

تا اساس نـا رســـائیهــا همــــه إفشــــاء شود
 

فکـــر إعمـــار امور زیر بناء باید نمود

تا بــه بـیــکاران میـهـن کـــار یابیــهــا شـود
 

با وجود بس معادن در دل این آب وخاک

تا بکــی دست گـــدائی پیش عـــالــم وا شود

 

تا بکــی بـازار اسـتهلاک لیـلام جهـــان

تا چهــا این بــار غـــم بــر دوش ما بالا شود

 

فکررشد جمله صنعت های میهن لازمیست

تــا حـــریف ســـالم بازار صنعت هـــا شود
 

خرم آن بامی که آغازش به معراج صفاست

ای خوش آن شامی که بامش عاری از غمها شود
 

خواب خوش دیدم که تعبیرش ز فایق شد چنین

مملکت آبــاد وچشـــم معــــرفـت بـیــنا شـــود

 محمـــد رســـول فایق غوری

هرات افغانستان