آرشیف

2020-9-17

نظیر ظفر

خفه

يار از من خفه و من خفه از يارم هنوز
با همه اين قهر ها مشتاق ديدارم هنوز

با بهانه ميكنم سويش نظر از هر طرف
تا بداند من پشيمانم ز كردارم هنوز

او نميداند كه قهر و ناز باشد مختلف
ناز اورا بر سر چشمان خريدارم هنوز

هيچ يك همدل بفكر آشتي ما نشد
 گله ها از دوستان بيوفا دارم هنوز

 اي ظفر طالع نكردم در تمام زنده گي
 ميشود عمري پريشان و دل افگارم هنوز

 نوشته نذير ظفر