آرشیف

2020-5-29

رفعت حسینی

خفتنِ باد

با درنگ ببین
دران کنارهٔ این شب
درخت ها،بروی دشتِ سوگ
بخودخزیده اند
باد رهسپارِخفتن است
تحرکی زبرگ نیست.
 
(
 
به گاهِ نزع
درخت هم خموش می میرد.
 
برلین
۲۰۲۰
…..