آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

خـیـال

جـا نـم ؟ ا گــر کـشـتـن مـن آ ر ز و ی تـسـت
صـد قـه کـنـم ا ین سر که د ر پیش روی تست

قربا ن شومت،تـیغ وتـنـا ب، د ا ر،چه حا جت
کا فـیست یکی حلـقـه کـه ا ز تا ر مـو ی تست

ا ز پـر د ه بـیـر ون آ ر ی ا گـر؟ تـیغ دو ابـرو 
حـیرا ن شو د ا یند ل که د ر جـستجـوی تست

ر نج که نها ن د ا ر م به سینه چو گنج ا ست
ا ین گنج همه ا ز تـو وا ز « گـُل ِروی» تست

مـن ر ا ز تو و عـشق تـو پـنهـا ن نـتـو ا نــم
پـنها ن کـنم چه سو د هـر جا هـیـا هـوی تست

بر خر من ا یند ل که ر سـو ا ی جهـا ن ا ست
آ تـش بـز ن ا ی جـا ن ،ا گـر؟ آ بـر و ی تست

بـا نـیـم نگـا ه ِتـو د هــم جـا ن چــه آ ســا ن 
جا نم بگـیـر ا ی جا ن ا مشب به پهلوی تست

تو شمع فـر و زا ن ِ که سـو ز ی هـمـه عا لـم 
هـر جـا سخـن ر و ی تـو و گـفــتگـو ی تست

مـهــر ا ب و هــم مـنـبـر هـم کـعـبهً ا ین د ل
تصـو یر تو ا ی یا ر،نقا ش و تا بلـو ی تست

ا یکا ش که بـیـد ا ر نشـو د مـر غ سهـر خیـز
ا یـن سـر د می بـیـغـم، برر وی زا نـوی تست

لنگر ز د ه « غو ر ی » به د ر یا ی خیا لا ت
د ر خو ا ب شیر ین غر ق خیا ل نیکو ی تست

هلند
25 می 2012
عبد ا لغفو ر « غو ر ی»