آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

خـونـبـار

خـد ا ر ا نـا ر و ا تـا کی چـنــیــن غــد ا ر مــیـگـر د ی ؟
چـو راهــزن مـیـشـو ی هــر با ر و هـم طـَرار مـیگـردی

ر و ا د ا ر ی بد ی ها ر ا به همکـیش ؛ هـمـز با ن ؛ هـمـدین
ز کــر د ا ر ت نـمی شـر می و هـم سـر شـا ر مــیـگـر د ی ؟

گـهـی چــو ن ر یگِ کـفــش پـا و گــه گـر د ی بـلا ي ر ا ه
سـر ی ر ا ه و طـند ا ر ا ن چــو سـنـگ و خـا ر مــیگـر د ی

چــو صـیـا د سـنـگـد ل و بـیـر حـم نـشـا نـه مـیـگــیـری قـلـبـم
بــه قــتــل و کــشـتــنـم چا لا ک و هـم جـَــّر ا ر مــیـگـر د ی

کـنـی آ لــو د ه د سـتـا نــت بـخــو ن هــمـو طـن هــر بـا ر
شـر یـر و قـا تـل و هم سر کش و خـو نـخـو ا ر مــیـگـر د ی

چــو گــژ د م عــقــر ب و مـا ر ی بـجـا ن مـر د م مــظـلــو م
بـه د لـهـا مــیــز نی نـیـش و بــه ا فــتــخـا ر مــیـگــر د ی

تـو خـو ن هـمـو طـن ر یـز ی بـفــر ما ن سـتــمگـا را ن ؟
بـه تـشـنـه گا ن خــو ن ما ر فــیـق هــمکـا ر مــیگـر د ی

بـر ی فــر ما ن بـیگـا نـه ؛ عــر ب ؛ ا یـر ا ن ؛ پـا کـستـا ن
ز خـوا ب غـفـلـت ا ی بـد بخت تـو کی بـیـد ا ر مـیگـر د ی ؟

نـشـا نـه مــیـگــیـر ی هــر بـا ر بـه نـا حـق ســیــنــهْ ما ر ا 
بگـو ا ی نـا خـلـف آ خر چه و قـت هـو شـیا ر مـیگر د ی؟

سـیـا هـپـو ش و سـیـا هــر و ز میکـنی ا و لا د ا ین مـیـهـن
سـیـا هـر و مـیـشـو ی آ خـر؛ ذ لــیـل و خـو ا ر مــیگـر د ی

بـخـو ن ( عــیـنی ) ا م آ لــو د ه کـر د ی د سـت نـا پـا کــت
تـو هـم با خــنـجـرِ نـا پـا ک خــو د خـو نـبـا ر مــیـگـر د ی

چــو ا هــر یـمـن مز ن تِـیــرِ جــفـا بـر سـیــنـهْ (غــو ر ی) 
پـشـیــمـا ن مـیـشـو ی ر سـو ا و شـر مـسـا ر مــیگـر د ی

 

هلند
26.10.2013
عبدالغفور (غوری)

 

این سروده به مناسبت شهادت مرحوم شهید عبدالرحمن (عینی) فرزند مرحوم و مغفور عبدالکریم عینی که چندی قبل بطور نامردانه از طرف اوباشان و ترورستان وابسته به دشمنان وطن به شهادت رسیده اند سروده شده است . انا لله و انا الیه راجعون
من به نمایندگی از خود و اعضای فامیل ام به و دوست و همصنفی گرامی قدرم فضل احمد خان والی اسبق در ولایت؛ فضل الاحد خان و همه اعضای فامل اطفال معصوم و کوچک مرحوم شهید عبدالرحمن و همهْ اقارب و باز مانده گان شان از بارگاه ایزد متعال صبر؛ تحمل و شکیبایی آرزو میبرم و دعا میکنم که خداوند بهشت برین را مکان و مقام آن برادر خیر اندیش و نیکو سیر بگرداند و این آخرین غم و اندوه برای همهْ شان باشد.