آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

خـوشـا یاد و خـوشا نام مــعـــارف

خـوشــا یاد و خـوشـا نا م مـعـا رف                       وطــن شــا دا ب ازجــا م مـعـا رف
گـرت جـان و د ل هـوشـیا ر بـا شـد                        شــود مـــرغ د لـــت را م مـعـا رف
به نـو ر عـلـم ودانـش کرده پــرواز                       ســفــیــنـه ا زلـــب بــا م مــعــا رف
بشـــر هــم ا فـتخـا ر سـر مــدی را                        گـــرفـت از برکـت جــا م مـعـا رف
نــبوغ و عـلم و فرهـنگ  مـعا صـر                        بـــود هــمـــگا م بــا گا م مـعــا رف
فــروغ عـلـم الا اسمـاء زنــد مـو ج                        ز صـبـح صـا د ق و شا م معــا رف
اتــم بشــگا فـت و جــزء لا تــجـــزا                       شـــده تـجــزیـه  ز ا برا م معــا رف
بشـر بی با ل و پر تا کهکشان رفت                       زفــکــر و راُ ی وا نـجـام معــا رف
به اخلا ص وعمل ایکاش وایکاش!                        بـرآ یــد مــقــصـــد و کا م معــا رف
ولی اهــل معـا رف خـســته تا کی؟                        زنـفـس ظـا لـــم و و خـا م معــا رف
چه خوش روزی وزیـر کا ر دانـی                         گــــر فـتــی قـــد رت تـا م معــا رف
به غــر با ل عــدا لـت پا ک کردی                         هـمه خـا ر و خـــس ع��ا م معــا رف
به تـقـوی وتـعـهـد کــردی تعـد یــل                        قـــــرا روعــــد ه و  وا م معـــا رف
شدی پـاک و تمـیـزوســتره وصاف                        زلــوث  گـنــد ه گــی نـا م معــا رف
به غـور با سـتا ن از فــضــل ایـزد                         شد ی خوش پـس د ل ما م معــا رف
اداره گــر بـود د لـسـوز وصـا د ق                         شــود هــر سـرکـشـی را م معـا رف
به  تـــد بیـر ونبــوغ اهــل دا نـــش                       فــروزنـد شـمـعی در شــام معـا رف
زیـمــن و برکـت فـکــر جـوا نـا ن                          ســـر آ یــــد  د رد  و آلام معــا رف
فسـا د ورشـوت و غـدر و خـیا نـت                        نـبا شــد  د ر خــور نــا م معــا رف
د ل و جـان وروان آ د مـی هـسـت                         رهـــیـــن د ا نـــه و د ا م معــا رف
 
ترا ای فـضـل حـق فـرخـنـد ه تــر با د
معــطّـــر عـطـــر گلــفــــا م معـــا رف   
                                                         
                                                      
غور ـ حـوت سا ل1387 هـجـری شمسی