آرشیف

2017-2-4

استاد فضل الحق فضل

خـوشـا تولـک ! خـوشـا کـوه و حـصـارش

خـوشـا  تولـک ! خـوشـا  کـوه  و حـصـا رش
خـوشــا    گـلـگــشــت  در فــصــل بـهـا رش
 
مــیـــان  ســبـــزه  و  گـــل  در گـلـســـتــا ن
دل  و جــا ن  مـی بــرد  صـوت  هـــزارش
 
شــــده چـــنــدی  نــدیـــدم  مـنــظـــر ش  را
 به  چـشــمـا نـم  کــشـــم هــــردم غـبــا رش
 
فـضـــا یــی  تـاوۀ  ســـوز*
1  و طـبــق ســـر*2
دوچــنـــد ا ن  کـرده اســت  عــزو  وقـارش
 
سـفــیــد کـوه
3* و دو شـا خ*4 و بـنــد  بـا لـه *5
فـلــکـــســا  کـــوه  هـــای  فــیــضــبــــا رش
 
نـــدار د کــیــف  ســا بــق  آن  قـُـمـــرقـه*
6
نـمـــا نــــده  مـنـظـــر  آهـــو  شـــکا رش
 
روان  خـواجــه  عـبــــد الله  
7*  بــود  شـــا د 
ز ز ا خـــــلا ف  ا ســـلا ف  و  کــبــا رش
 
دریـن چــنـــد سـطــر مـنـظــومــم  نگــنـجــد 
ا ســـا مــیـــی  ذوا ت   نــا مــــــــــــد ارش
 
ز حــیــــران
8* و غـیـا ث الــد یـن 9*  تولک 
مُـنــور شــمـــع  عــر فــا ن  در د یــا رش
 
خـطـیـب عــبـــد ا لــســلام
10 *  آ تـشـیـن خوی
کـه بـر ضــد ســـتـــم  بــوده  شــعـــا ر ش
 
پــیـی   تـدریـس  و تـعــمـیــم  مــعــــارف
بـُـود  محـسـوس  رنج  بــی شـمــا رش
 
مُــحـــمــــد
11*  نـخـبـۀ  شــوراب  تـو لــک
اصــول  درس  دیـن اســـت  افــتـخــا رش
 
روان  شـاه مـحــمـــد
12 *  شـــا دمــا ن بــا د
هـــــزاران  آ فـــــریـــن   بـا دا   نـثــارش
 
شــکــوه  و شـو کـت  سـیـٌـد  فـقـیــر شــاه
13 *
بـُـود  فـــخـــری  بـه  ا ولا د  و تـبـا رش
 
به  فــن درس  و تـعـلـیــم  شـــریــعـــت
مُــقـــدم  بـوده  اســـت  در  روزگارش
 
        *****
کـنـون هرچند که دور جنگ و خون اسـت
نـشــد کـــم  ذرۀ   هـــم  ز ا قــتــدارش
 
ادب پروردگانش  کـرده  مشهــور
مـقــام و  جایـــگاه  و  اعـتـبـارش
 
جوانان هـنـر جُـوی و دلـیـرش
نمایند جان و تن هردم نثارش
 
خداوندا ! به لطف  خود نگهدار
جـوانــان  بهــیـن  روزگارش

*****
حـد یـث  مـــادر غــمـــد یـــده  گــــو یـــد
نـوایــــی  ســـو گــــوا ر  آ بــشــا رش
 
خــداوندا !  به  لطــف وشفــقـت  خود
نــوازش  کــن دل  زار  و نــزارش
 
که او درسـوگ و ما تـم می بردسـر
نما نـده  طاقــت  صبــر وقــرارش  
 
بـگــریـــد  کــبــک  جای خـنـده  ایـن جـا
کـه  رفـتـه  طـا قــت و صـبــرو قـــرارش
 
نه  ذوق  جـفــت  نـه شــوق  لانه  دارد
بـرآورده  نفاق این جا این جا د مـــا ر ش
 
نـوایـــی  بـلــبــــل  و قـــمــــری  نــــد ا رد
پـــیـــــام   د لـــنــــواز  ســـال    پــارش
 
تـو گـویــی بـوی  مــرگ آیـــد ازیــن مـلــک
به  جــا ی  مـهـــر و  لـطــف  غـمـگـسـارش
 
خــداونــدا  به فضـل خود نگـــهدار !
ز  آشُــوب  بــلایِـی  بــی شـمـارش
 
الـهـی !  تا دم محشـر بود  شـاد !
محیـط  و مردم  و  دار و دیـارش

استاد فـضــل الحق فـضــل
شهــر فــراه چهاردهم  دلو سال  1395 هجری شمســی
 
1 – نام کوهی است درشمال قریۀ  جواجه  وجنوب قراء کاه درو وتهآ ب  تولک که بیش از 3200 متر از سطح بحر ارتفاع دارد.
2– نام محلی است بر فراز آن کوه بزرگ  (تاوۀ سوز)  بنام م بندگلاب دارای هوای خوشگوار وچشمه سار زیبا
3– سفید کوه نام کوهی است درشمال فارسی وشمالغرب تولک که بیش از 3100 متر از سطح بحر ارتفاع دارد.
4– نام کوهی است درمیان تگاب اشنان وقریۀ دای ولسوالی تولک
5 – نام کوهی است مرتفع  درحدود 3150متر ارتفاع از سطح بحر میان ولسوالی ساغر وقریۀ بقرستان جواجه ولسوالی تولک موقعیت دارد
6 – شکارگاه که امرائ و سلاطین در احاطه کلان آهو و گوزن ونخجیر و غیره میگذارند
7 – خواجه عبد الله علوی شخصیت بزرگ علمی وعرفانی که زیارت آن در مرکز  ولسوالی تولک موقعیت دارد…
8 – قاضی شمس الدین حیران یکی از شخصیت ها وعارفان مشهورتولک پدر منشی سیدمحمد خان شاعر مشهوربه پورحیران
9 – استادغیاث الدین خان حیران فرزند قاضی شمس الدین حیران یکی از نخستین استادان ورزیده ودلسوز معارف و عالم وعارف بزرگ ….
10  -مولوی خطیب عبدالسلام فرزند محمد یوسف  مسکونۀ قریه هفتنک یکی از علمای مشهور تولک که برای نخستین بار با ایجاد مکاتب رسمی به نام مکتب شرافت ازموقف علمای به نماینده گی از علمای دین موافقت کرد وباعث تشویق معارف درتولک شد وبرای نخستین بار بود که  یک عالم دین مکاتب شرافت را مشروع دانست  ودرین ولسولی خودش داوطلبانه به حیث معلم رسمی در معارف پذیرفته شد وبعدا رسما از طریق ریاست محکمۀ به حیث خطیب مسجد جامع شهر چغچران برگزیده شد.
11– آخند صاحب ملا محمد شوراب مشهور به حضرت آخند صاحب ملا محمد که نخستین عالم بزرگ روحانی بود که به شمول مولوی عبدالسلام خطیب چندین عالم جید دیگر مانند آخند صاحب ملا شاه محمد  ،قاضی صاحب سید محمد ، آخند ملا عبد الله ، آخند صاحب ملا یارمحمد، آخند ملا مصطفی، حاجی مولوی محمود،آخند صاحب ملا محمد زوری وسایر علما ی بزرگ  آن دیار افتخار شاگردی شانرا داشتند…
12-مولوی صاحب ملا شاه محمد تگاب اشنان یکی از علمای جید وشخصیت های علمی وفرهنگی این دیار است…
13 – حاجی سید فقیرشاه شخصیت روحانی وعالم بزرگ دین  که در طریقت وشریعت سرآمد روزگارش بود