آرشیف

2015-6-22

میرویس عبدالهی

خـــون گـشـتـــه روان

خون گشته روان بر جوی و سرک جریان امروز
طفلان همه نالند به سوگ پدر امروز
*****

ای جنگ تباه کن چوشد شعله ور امروز
این غور زیبا شد زیرو زبر امروز
*****

بر خانه و کاشانه ی ویرانه تو غور
بر مادر افسرده نالان تو غور
*****

بر کودک آواره و گریان تو غور
هدایت بر آن افسار گُسیختگان تو غور