آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

خـــوش بـــاور

ای کـــه تو خــوش بــاوری و پاک نهــاد        در فــریـبت داده انــد عـمــرت بــه بــاد

باختــی دل بـه هــوس راه به پایان نبـری        سوختـه بــار وبر عمـربه نسیان نخری

تــو شــــدی بیــــگانه واز خود بی خــبــر       همــرهــانــــی نیست بــا تـــو در ســفـر

هــرکـه گویــد سخنی گوش بفرمان باشی        تو زخود بی خبری بازیچهَ دوران باشی

خــود کشی وبیــگانه پرور این چــه کــار        شــیـوه ات کـــرده تـــرا بـــی إعـتــبــار

گـفـتــــه اند آن ســو بـود بحــــر صـواب        خشک صحـــرائی بـوده؟ جــــای سـراب

مــار آستین را بخــود خوانـدی عـــزیـــز        با خـودت باشـــی تــو دائـــم در ستـــیـز

بس نبــاشــــد دیگـــرت ایــن رأئـی وراه        خــود بکندند چـــاه وافتـــادنـد بـــه چــاه

تا بکی گــمـــراهــی و رفتـن هــر طـرف         تــا بـکــی در کـــار هـــا، نبـــود هـــدف

تا بکی؟ تـیشــه زدن در پــای خــویـــش        تــا بکــی مـحـــو غـــرور وقــوم وکـیش

تا بکی ریخـتـن بــه چشــم خـویش خاک        تــا بکــی بـر دوش مـاران چون ضحـاک

تــا بکـــی؟ جــــــــلاد اولاد خـــــــــــودی        تـا بکـــی بــر فکـــــر بــر بـادی خــودی

تا بکـی؟ بـــر گفــتــه ای دشمــــن کـنــی        تــا بکــــی بــــر بـــاد، آن میــهــن کنــی

تا بکـی؟ گیـــری حســـاب از مــــردگـان        تـا بکـــــی فـــرمــان بری از جـــا هــلان

با تو گـــویــم این سخـن ای همـــوطـــن        تـا کـــه یابـــی تـــو نـجــــاتی؟ رأئــی زن

عـقــــل وعـــلم خـویش را بر کـــار گیـــر

تـا نـســـازد دیگـــرت فـقـــرت اســــــیــر

 

دکتور نصیر ندا  أسن جرمنی می 2008