آرشیف

2015-1-22

روزی خان پیام

خــــواص طبی جـــــوز

 
خواص طبی جوز، چهار مغز
 
خواص طبی جوز، چهار مغز
 

1- چارمغزخون سازوتصفیه کننده خون است.
2- چارمغزدرمان کننده بیماریهای ریوی است.
3- چارمغزمسکن دل پیچی است.
4- اگرازچارمغز،مربا درست کنید، برای اشخاص لاغرمفید بوده وتقویت وتحریک کننده نیروی جنسی می باشد.
5- مربایی چارمغزدوای نرم کننده معده وروده بوده واپندکس راتقویت میکند.
6- خوردن چارمغزازتشکیل سنگ گرده و سنگ صفرا جلوگیری میکند.
7- چارمغزرابا انجیروکیله بخورید مقوی اعصاب ومغز است.
8- اگرپوست تازه چامغزرابه دندان بمالید دندان راتقویت میکند.
9- دم کردن برگ درخت چارمغزبرای درمان ورم مفاصل مفید است.
10- 50gr  برگ چارمغزرادریک لیتر آب ریخته ومدت چند دقیقه بجوشانید،برای شست وشوی زخم ها والتیام آنها بسیار مفید است.  
11- دم کردن برگ درخت چارمغزبرای درمان ترشحات زنانه وبیماری سل مفید است.
12- جوشاندن برگ درخت چارمغز درمان کننده سردردی، سرمازدگی وبیماریهای پوستی است.
13- شیره قسمت سبزمیوه را اگرچند بارروی سول بمالید آنرا ازبین میبرد.
14- قسمت سبزوتازه میوه چارمغزرا اگربا آب بجوشانید وموهای خودرا با آن رنگ کنید رنگ قهوه ای به موی میدهد.
15- برگ تازه درخت چارمغزحشرات مضررامانند ککنک وکفشک را ازبین میبرد.
16- اگرزن حامله روزی یک عدد چارمغزبخورد پس اززایمان پوست شکمش زیبائی خودراحفظ خواهد کرد.

  • چون چارمغز دارای مس میباشد بنابر این به جذب آهن در بدن کمک میکند.

 
خوابگاه دانشگاه هرات