آرشیف

2014-12-30

عبدالوکیل دهزاد

خـــــــواب و خــيــــــال

اين چه وضع مــــــــلال ميبينم
بــــــدتـر هرماه وسال ميبينم

جنگ اخوي به ملك ميـــــنگرم
مـــحوعز وجـــــــلال ميبينم

اين همه قتل و غارت و وحشت
بـحرمـــــال و منـــــال ميبينم

در قبــال همه جـــــفا وستــــــم
مــــــلـت كــــور ولال ميبينم

دركمـيـــــنگاه دســـــتهء دزدان
رهــــــزن ازبحر مـال ميبينم

هـــركـــجاهرطرف كه ميجويم
ضعف خوي وخـصال ميبينم

آب خــشكـــيـده آســــــيا چـالان
قــــــدرت ذوالـــجلال ميبينم

تا كــتاب(ســــــياه)ميـــــخوانـم
قـــــصهء آن شـــــغال ميبينم

بــيـشك امروز همچنين وضعي
بـــي حدو پــــر مـــثال ميبينم

از جــــهاد مقــــــدس ديـــــروز
جــــملـه درانــــــفــعال ميبينم

اي دريــــــغا خـــــائــــن مـــلي
در اداره فـــــــــــــعال ميبينم

نيست قانون مطـــابـق اوضــاع
مـــــــــحو عقل وكمال ميبينم

ميــــز گـــرد ســياســـت امروز
مــــــــحور قيل و قال ميبينم

باز يــــك انـــقلاب ديــــــگر را
في شعوب الـــــــجبال ميبينم

داعـــــيان حـــــقوق انـــسان را
ابـــــله ولاابــــــــــــال ميبينم

الغرض مـــهد شيرمـــــردان را
خــــــانقــــاه شـــــغال ميبينم

تفـــرقه در مــــــيان ما حـــــاكم
اتــــــــحاد شــــــــمال ميبينم

قصه كوتاه هر چـــه مـــــينگرم
جــــــمله تر فند وچال ميبينم

حــــل ايـــن معضلات مـــلي را
در يــــــد ذوالـــــجلال ميبينم

گفت(دهزاد)اين به بيداريـــــست
يــا به خــــواب وخيال ميبينم

عقل گفتا كه اين مــــــقال تــــرا
مــن جزاين كي به فال ميبينم

گرهمين رهبرست واين قــــانون
روز خـــــــوبي مــــــحال ميبينم