آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

خــــــــــــــــدايا !

درمُلك اسلامى، هرروزبينى ياقتل، ياانتحارى
اين چه اسلاميت وانسانيت است، چه ديندارى

درين ماه مبارك، ماه روزه،طاعت وهم عبادت
زاعمال زشت،جمعى نشسته برماتم وعزادارى

دركشورمسلمان،نه نظم وقانون،نه داد وپرسان
هركجابيم وهراس،خلقى زيرظلم به عذروزارى

سراسرخشم ،كينه وعداوت، دورازخيرو بركت
دربرابرهم نه برهان ودلايل،نه صبروبرده بارى

ياپى حيات ومعيشت ونان،هست به صدهافغان
هم دولت وهم رعيت مظطرب،دچاربى بندوبارى

نه همديگرفهمى وهمزبانى،جزقتل وراكت پرانى
زين اعمال زشت وناپاك،سخت مايه شرمسارى

دبير، هم زبان وقلم بازمانده زين دردها بگفتار
بهرصلح،نظم وقانون عمربه پايان به روزشمارى

 

دبير٢٠١٤ هالند