آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

خـــــــــراســـــــــان

خراسان دايما سر زنده بادا
وقار و عزتش پاينده بادا

 

خراسان خواهمت سرسبزوخرم
تورا خورشيد بخت تابنده بادا

لقب قلب جهان داری هميشه
بگيتی نام نيکت زنده بادا

بآغوشت فشاری دوست و دشمن
دل بد خواه تو شرمنده بادا

زدودی کينه را از قلب پاکت
پيام صلح بتو زيبنده بادا

خدا داده تورا نسل برومند
همين نيرو تورا ارزنده بادا

هميش ورد زبان است ساغری را
سايهٔ شوم بر کنده بادا

 

سال نو و نوروز ۱۳۹۲ را از صميم قلب برای مديريت محترم جام هميشه تابناک غور استادان محترم نويسندگان و قلم بدستان پرتلاش شاعران توانا جوانان و حماسه سازان آيندهٔ کشور و همهٔ ملت شريف کشور تبريک ميگويم اميد وارم سال جديد سر شار از خوشبختی، سعادت و کاميابی، صلح و آرامش برای کشور عزيز ما افغانستان و همهٔ هموطنان باشد . موفق باشيد