آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

خــجــســتــه ســالـــروز جــام مـا بــاد!

مــی چـا ر ســا لــه چــو ن د رجـا م غــو ر اســت
از آ نـــــرو کــــعــبــــه ُ د ل غــــر ق نـو ر ا ســت
 
مــبــــا ر ک  ســا لـــــر و ز جـــا م  ا مـــــــر و ز
کـز و بـــر جـا ن و د ل هـــر د م سـر و ر ا ســت
 
کــنـــد  شــــر ح کــهــــــــن تــا ر یــــخ مـــــا ر ا
ز یـمـنـــش کـــو هـســا را ن پــر غـــر ور اســت
 
زبــــا ن تــا  نــا م  جــا م  غـــو ر  بــگــــر فـــت
سـخــــن مـحـــو تـمــــا شــا ی حـضـــو ر ا ســت
 
رقــــــــم ز د  تـــا قـــلـــــم  نــــــا م  و ز یــنـــش
تـو پنـــد ار ی قــلــم  ر ا خــو د شـعـــو ر ا ســت
 
خــــجـــــســتـــه ســا لـــــر وز  جـــا م  مـــا بــا د
کــز ا حـسـا نـش  د مـا د م  و جـد و شـو ر اســت
 
ز فــیــض عــــلــم و تـخــنــیـــک  مـعـــا صـــــــر
بــرا بــر هــر کــجــا نـــز د یــک و  د ور ا ســـت
 
تـــو  یــی جــــا م جــهـــــــا ن آ رای کـــــشــــور
تــرا یـــا د ی  یـقــیـن ا ز غــو ر و ســور اســـت
 
تـــو یـی تــا ج  ســـر ی عـــلــــم  و تــــمـــــــد ن
د ر یــغــا !  ا یـنـکـــه چـشـــم د ا د  کـو ر اســت
 
ا ز آ ن کـــو ی خـمـــو شــا ن لــحـظــه  لــحـظــه
مـر ا د ر گــو ش جـــا ن فـــر یــا د  گـو ر ا ســت
 

هـمــیـــلـــــزد  تــــن  لــــــــر ز ا ن   د شــــمــــن
ا گــر گــو یـی  عـــلا ء ا لــد یــن بـه گـو ر اســت

 
ا لا  ا ی  ز نـــــــد ه د ر گــــــو را ن   د و ر ا ن !
چـــرا ا یـنــسـا ن  شــمـا را بـخــت شـور ا ســت ؟
 
مـــــرا بـا شـــــد پــیــــا م عـــهـــــــد و تـقـــــو ی
کـه ا یــن شــا یـسـتـه ُ ا هـــــل حـضـــور  ا ســـت
 
بـرا ی مـلــت مـلــت مــحـبــو ب ا یـن خــا ک
پـیــا مـی هــــم کـنـو ن ز ا هـــل قـبـور اســت

 

چـغـــچــرا ن مــیــزا ن 1388 هــجـری شـمســی
ا یــن پـا ر چـه شـعـر به مـنــا سـبـت چـهــا ر مـیـن  ســا لــر وز سـا یـت وزیـن جـا م غـور سـروده شـده اسـت