آرشیف

2014-12-31

استاد عبدالغفار سوزن

خــاطـــــــــــره
یادایامیکـــه مـــن هــــم روزگــــاری داشتـــــم
دربســـاط زنــدگـــانـــی افتخــــاری داشتــــم
 
روزها درمجمع خوبــان بشـــادی میگــذشـــت
شب به فکرجمع خوش خواب وقراری داشتم
 
هرطرف روکردمی گل بودوبزم عیش و نوش
نغمه های خوشتر ازصوت هـزاری داشتــــم
 
چارسو جوش گل وبوی خوش و فرحت فضـا
خوبتر ازفصل نـــوروزی بهــــاری داشتـــــم
 
برده میشد هرکجا نـامـــم بــه رســـم احتــــرام
درمیان هـــم گنــان عـــزو وقـــاری داشتــــم
 
درفــزونی بـــود پیــــش خلــــق محبـــوبیـــیتم
نـــزد اربــاب بصیـــرت اعتبــــاری داشتــــم
 
درتلاش مسلکم خاطـر مــرا مســــرور بــــود
درخوراحوال خــود رندانــه کـــاری داشتــــم
 
عاقبت (سوزن) فلک جام تمنا زد بسنگ
ازپی آن لحظـه ها آه و نـــزاری داشتـــم