آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

خـامـۀ نـیـکـو بـیـان

ا ی ثـنـا ی بـا وفـــا و ای عــزیـزبـا وقــــا ر
کـردۀ دلهـا ی یارا ن را به لطـف خود شـکـا ر

ا ز زبـان خـا مـۀ نـیــکـــو بـیـا ن و درفـشان
دٌر مـعـنی مـیـکـــنــی هــردم به یارانـت نـثـا ر

با ز هـــم از لطـف وشـفـقـت یاد یاران کرده ای
در ربودی فکــروهـوش وطاقـت و صبـر وقــرار

هــسـت دایـم لـطـف فـرخـاری و دهــزاد عـزیـز
شامـل احـوا ل یـا ران در هـمـه لـیــل و نهـــا ر

نامۀ کـزعـمـق دلهـا بــر جهــد از ســوز عـشـق
مـی زنــد آ تــش درون سـیـنـه و قـلــب فــگـا ر

ازفــــروغ پـر فــروغ و از ثـنـآ ی نکــتــه دان
شـد مـرمـت دا غ ودرد و رنـج د لـهـا ی نــزا ر

تا شـنـیـدم شــکــوه هــای جوهـر جوهــرشناس
تار تار و پود پود جـســـم مــن شـــد نا قـــرار

برگـر فـتـم خامـۀ نا کارۀ بشـکـسـتـۀ رنجور را
تا نـویـســــم نامـۀ بــر یا د یــار د ا غـــد ار

نامـۀ کزخون دل ا شک و خـضـا بــم شـد پـدیــد
شـــرح کـردم بهــر یـاران مـشـکـلات روزگا ر

هـمچـو من فـرخا ری و صـدها عـزیز مهـربان
سـیـل نا مه شـد خـروشان هـمـچـو ابـر نوبهــار

نسخه ها ی نا زنیـن و روح بخش و د لـنشین
شــد شـفـای درد او از لطـف خاص کـــرد گار

شـد بشیـر و راعی و مـشـفــق و یاران دیگـر
بهـر درمان دلش بس مهـر با ن وغـمـگسـا ر

فـضـل ا یـزد چارساز رنج هـا باشـــد یـقـیـن
زان ثـنا گـویـد ثـنـا بـر مصـطفـی و چار یار

از عنـایـا ن عـنا یـت وز فریـق خوش سـیـر
کرده جوهــر را نـوازش خود به دُر شا هــوار

لـطـف خاص آن حکـیـم و شفـقـت ومهـر ظـفـر
می بـما نـد فـضـل و احسان در زمانه یادگار

رنج مــلـت بـردن و از بـهــر مـردم زیـسـتـن
شـیـوۀ پیغـمبـری هـسـت جـوهــر و الا تـبـا ر

صـد سـلام ا ز مــا نـثـا ر دوسـتـا ن قـدردان
تا که آب وباد و خاک وآتـش انــد درکا ر زا ر

استاد فـضـل الحق فـضـل
چـغـچران – دیار فـیـروز کوه – غور

 

این پارچه به احـتـرام اشعـار نازنـنیـن جناب محـتـرم استاد محـمـد اسـحـاق ثـنـا و سـروده های جناب محـتـرم مولانا صـاحب فرخاری زیرعـنوان" کـبـک دری "و شعـر زیبای جناب محتـرم مـحـمـد نـعـیــم جـوهـــر زیر عنوان خداحافظ سـروده شـده اسـت.