آرشیف

2015-10-1

سعدالدین غوروال

خط وخبر مردم ازعمر یک ساله حکومت وحدت ملی
 
       خط وخبرمردم ازعمر یک ساله حکومت وحدت ملی اما  ؟
       آری ؛
      داشتیم امید وآرزوی که فردا میشود
       روزگاری ما مثل مردم د نیاء میشود
       تعهد برتعهد شنیدیم که امروزیا فردا   
       درعمل آنچه بود، کاذب برملا میشود
        به امید که ازسیه روزی جدا شویم
      شاهدیم که ، حاکمان بازار زد ما میشود
      ما یکجاه شده گفتیم که مسلمان افغانیم
      حاکمان گفتند همه به فرمان ما میشود.
      گروها ساختند پشتون ، تاجک وهزاره
      ندانند که فردا مفتضح مردم ما میشود
    فقروبیـــکاری رنج دائیم مردم ماســـت
     حاکمان ازتعهد شغل کاذب اینجاه میشود
     ما همه مشتاقانه رای به صندوق ریخیتم
     بی خبرازان که فردا رای ما سودامیشود
     فرزند مردم درزیر راکت وخم پاره اند
     اولاد حاکمان به لندن وارد دانشگاه میشود
ما همه به امیـــدو آرزی صلـــح وثباتیم
 افسوس که ولایات پی هم ســـودا میشود
غوروال بنویس ازالف تا یا خط وخبرهمه
کس نداند که فردا به وطن چه کارها میشود
غوروال – هرات