آرشیف

2018-11-24

دوکتور ص. سعیدي

خط های سرخ ما!

افتادن از سبز و خاکستري به سرخ و از سرخ به خاکستری و سبز و حال باز و بار دیگر قدمهای عجولانه برداشتن خطاء است. در تاریخ معاصر  کشور برای ما ضرر های جبران ناپذیری ازین خیز زدنها دیده ایم. نباید بار دیګر آنرا تکرار کرد! اما اصل و اساس  منافع مصالح اند که معیار دوستي و دشمنی ما با جهان باشد. 
مسایل چنین سیاه و سفید هم نیستند!
بلی اقتصاد امریکا، وسعت امریکا و تأثیر سیاسی امریکا تا امروز در جهان و عالم اسباب بی بدیل بود. اما دارد این مقام را در منطقه  بلی منطقه کشور چین و باز هم در منطقه به نحوی روسیه میګیرد. 
اګر ما به خاطر  داشتن اداره و منجمنت ضعیف ما پاکستان توانسته با  قتاعت دادن و مصارف امریکا در داخل خاک افغانستان حاکمیت پاکستان دروازه، سیم خاردار، دیوار و سرحد میکشد 
و به اساس سفارش جنرال زید حامد ، جنرال جنایت کار پاکستان  پاکستان با تجاوز صریح و راکت پراګني های متواتر مناطق بین  افغانستان و پاکستان امروز را مجبور به تخلیه و مردم منطقه را از خانه و کاشانهء خویش متواری میسازد و  این جنایت به مصارف دیګران و سکوت اجباری کابل صورت میګیرد و زون ۵۰کیلو متری فاصل جنرال زید حامد در حال تطبیق و اجراء است و حکومت کابل تمام موانع کادری و … را از راه تطبیق این پلان برمیدارد 
و اګر صدها طیاره ء خارجی ها به افغانستان سر خود آمده و هرچه دار و ندار ما را استخراج و مفت میبرند 
و اګر یازده مرکز نظامی امریکا در داخل خاک افغانستان  مفت و رایګان  وجود دارند در حالیکه امریکا برای یک مرکز نظامی خویش در آسیای مانه سالانه هشت ملیارد دالر میپردازد
 و اګر هزاران هزار اتباع افغان در زندان های معلوم و نامعلوم خارجی ها بدون سرنوشت وجود دارند 
و اګر در پنجشیر بزرګترین زندان خارجی ها وجود دارد 
و اګر معادن لاجورد و زمرد ما در پنجشیر و بدخشان و … بطور غیر قانونی و دوامدار استخراج و تاراج میشوند 
واګر معیار در حاکمیت سیاسی بودن اول عضویت در حلقات استخباراتی دیګران بودن است 
و اګر… و اګر… واګر… درین صورت کجاست ضمیر بیدار افغان که با اولویت دادن منافع و مصالح کشور به جهانیان خط های سرخ غیر قابل قبول و غیر قابل عبور را بیان بدارند و مطابق آن عوض نشستن در زیر سایهء درخت سبز شده در سورین به مغز کاملاً سرد و آرام و با استفادهء اعظمی از تجارب تلخ تاریخ و تلاش کامل در تصحیح این خطاء ه و تخلفات صریح که در۱۸  سال گذشته جریان دارند، بر سر بدیل ها و حل این مسایل بس مهم و جدی تاریخ و عزت ما  و کشور ما تمرکز شود. این کار را کی بکند و از کجا آغاز شود؟ وظيفهء همهء ماست تادرین راه همین امروز و حال قدم بردارد. حقایق و منطق سخن را نشر و پخش و عام سازد. 

وما علینا الا البلاغ المبین
دوکتور صلاح الدین سعیدی 
۲۲/۱۱/۲۰۱۸
۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸