آرشیف

2019-5-28

صدیق رهپو طرزی

خط سوم

من با این نوشته از فرید سیاوش در جال جهانی آگاهی، برخوردم.
از آن جایی که با او آشناییی دارم و باری هم با هم گفت و گویی داشته ام، با علاقمندی آن را به خوانش گرفتم.
هر قدری که به متن دیدگاه های او نزدیک تر می شدم، بر شگفتی ام افزوده می شد.
در همان لحظه برخی از دیدگاه هایم را نوشتم و آن را با شما شریک می سازم.
برای این که با نوشته اش آشنا شوید، آن را پیش از نگاه خود، در برابر تان قرار می دهم.
دیده به راه نگاه های تان.

ادامه مطلب در اینجا