آرشیف

2015-1-24

akarimi

خطرات نـــاشی ار بین رفتن جنگلات در ولایت غور و پیامد هــــای آن بالای محیط زیست

 
جنگلات در ولایت باستانی غور بی رحمانه قطع میگردند و بحیث مواد سوخت از جنگلات استفاده صورت میگیرد ، که این عمل ناشی از اقتصاد ضعیف مردم این ولایت میشود ، زیرا در اثر خشکسالی های پی در پی هیزم کوه ها از بین رفته و برای سوخــت چیزی دیگری به جز از جنگلات طبیعی مانند : اسکیچ ، آلینـــج ، خنجــک ، آبل ، یمه ، سیاه چـــــوب وغیره وجود ندارد .علاوتاً از انواع مختلف جنگلات مثل : بید ، سفیدار ، چنار و اشجار مثمر بحیث سوخت استـــــــفاده شده و موجب قطع جنگل گردیده است .در صــورت که به قطــــع نمودن درختان جنگل ضرورت باشـــد باید به عوض آنها نهال های دیگر به جای
شان غرس شود .
    در اثر قطع بی رحمانه جنگل کوه ها لوچ گردیده ، خاک فرســایش میشود ، حیات وحش به خطر افتاده و سبب بوجود آمدن سیلاب های مدحش در این ولایت میگردد .
       جنگلات طبیعی و غیر طبیعی درین ولایت به شرح ذیل کاهش یافته است :
1. استفاده از جنگلات بمنظور مواد سوخت موجب گردیده تا از جنگلات کاسته شود .
2. تخریب وامحای جنگلات برای توسعه و انکشااف زمین های زراعتی .
3. چراندن مداوم مواشی در مناطق جنگلی .
4. از چوب درختان جنگل جهت ساختن منازل کار گرفته میشود .
5 .   د  ر پخت و پز ، ساختــــــــــن میز و چوکی ، دروازه ، الماری ،   کلکـــین و غیره استفاده میشود.
6. اتش سوزی هادر بعضی اوقات به اثر بی توجه یی یکتعداد اشخاص بی رحم .
بناءً باید یک راه دیگر برای این مشکل جستجو شود و از قطع جنــــگل جلو گیری بعمل آورده شود . درین راستا توجه حکومت و وزارــــــت محترم زراعت . آبیاری را خواهانیم تا از طریق خویش یک بدیل را برای این معضله پیــــــــــدا نموده و مشــــــکل مردم فقـــــــیر  غور را بر طرف نمایند .
 
نویسنده: (احمد کریمی) چغچران – غور تاریخ11/12/ 1388