آرشیف

2016-11-30

دوکتور ص. سعیدي

خطا ھای سیستمی در حاکمیت کشور!

 

سياه سياه است و سفيد سفيد. لغات و اصطلاحات معاني تحت اللفظي  ثابت دارند اما معاني اصطلاحي خصوصا در مسایل سیاسی به مرور  زمان فرق ميكنند. حقوق بشر به تعريف بوش و حقوق بشر به تعريف ستندرد اصلی در عمل متفاوت بودند. 
حقوق بشر در زندان ابوغريب و صدها زندان غير قانونی در افغانستان و حقوق بشر دران  جوامع دیګر و برای خودش. 

اما مطالبه تغيرات در نظام كه جناب رئيس جمهور چنین و چنان کند من قبل ازینکه رئيس جمهور افغانستان را ملامت کنم  این پارلمان موجود غیر مشروع را مقصر میدانم. بلی انکه بیخود غیر خود با ۱۸ ساعت کار روزانه فکر  میکند درست میکند و قربانی میدهد، در واقعیت خطا میکند. کوالیته کار دوامدار ۱۸ ساعته به طور طولانی زه یقین پاین و نابود کننده است. مدیر خوب صرف و صرف دران کاری حضور پیدا میکند و باید کند که ان کار بدون حضور خودش غیر مشروع و ناممکن باشد. ګرفتن انتروی از فرد فرد استخدام شده به این و یا ان کار کار رئيس جمهور نیست. کار تیم کاری است.  کار معاون اول کشور رهبری قومندانی عملیات نظامی در ولایت و قریهء مشخص نیست. و … دهها تخلف دیګر خطاء بودن سیستم و اداره در افغانستان را مستند ساخته و نظام را سخت پر مصرف نیز میسازد. توجه کنید به مصارف، ارګاه و بارګاه معاون اول کشور مصروف در عملیات در یک قریه کشور. 

دستیار دست اول رئیس جمھور جناب ضیا مسعود از جرم و جنایت در اداره و حاکمیت صحبت عام دارد اما تا حال به مراجع عدلی و قضایی مراجعه نه کرده. 

دهها تخلف و بې کفایتی درین حاکمیت است. الهی رحم. 

مکر قحط الرجال است؟ 

صدها کدر دست اول و متعهد کشور کار در وطن را قربانی میدانند، نه امتیاز و بخاطر قربانی ضرورت به نقل ماندن به هر کس و ناکس و تسلیم شدن به حلقات استخباراتی و مافیایی ندارند و نمی خواهند. ازین مختصر مفصل خود بخوان. 

د. صلاح الدین سعیدی