آرشیف

2019-7-6

رفعت حسینی

خطاب

خطاب

وابسته به هرقوم ولسان واندیشه وفرهنگ ومشربی هستید وهرچی آموخته اید ، گپی که واقعیت امروزینِ افغانستان درسده بیست ویکم ،دران نعره میکشد، این تصویرمی باشد. حقیقت ما اینست

رفعت حسینی