آرشیف

2018-9-16

mazizi

خطاب به لشکر ابلیس وعملکرد آن در ولایت ننگرهار وسایر ولایات افغانستان

 

ای که شیطانی است این افکارتان!  

لعنــتِ ، الله براین کــــردار تـان

 

ای جنـــود ولشکر ابلیس عصــر!

ننگ ونفرین باد بر بــادار تـــان

 

ای بـــدور از دین وآئیــن خـــدا!  

گمرهی است فکر واین پندارتان

 

ای کلاب نار ومــزدوران کفــر !

خود بسوزید عاقبت در نار تان

 

با نقاب دین فـــریبید خلــق را

حال عریان گشته است زنار تان

 

مارک صیهون وصلیب پنهان شده

انــدرون شمـلـــه ودستـــار تــان

 

چهره های تان کنون افشا شده

از ورای پــــرده هـــای تار تان

نوکــــران اجنبی باشید یقین

نیست مقبول حاشا وانکار تان

 

داد وافغــان مسلمانان بلند

از جنـــایتها واین آزار تان

 

مملکت ویران ومردم درعــذاب

از چنین افعال زشت و کارتان

 

می فریبید خلق با نام جهـــاد

ضد اسلام است این پیکارتان

 

امت اسلام تبــاه گردیده است

از خدا خواهم بسازد خوار تان

 

توبه کرده باز اســلام آورید

از چنین اعمال ویا رفتارتان

 

نیست مسلم چون الاغ ای ناکسان

دور انـدازیـــد این افســار تـــان

 

خود به جمع مسلمین رو آورید

بس کنید ویرانی و اضرار تان

 

این صلاح دین ودنیا نیست هان !

بر قتــــال مسلمــین اصرار تان

 

قلب امت خون چکان گردیده است

زین همه خون ریزی وکشتار تان

 

ا ز خدا خواهد « عزیزی» برکند

ریشه های همره و همــکار تان

پایان

———————–

روز چهار شنبه – ساعت 17:48

22 سنبله سال 1396 هجری شمسی

مطابق به : میلادی 2018 -09-12