آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

خطاب به جنگ سالاران

اي عـاشـقـان چــوكــي كـشــتــار و مــوتــريـــد
تاكي به عشق جـنگ و فـساد پـول و مـوتــريــد
 
سرتـيـپ وســردبــيــــرســر دسـتـه سـرگـــروپ
خونريـز مباش سـتـيـزه گـر ظـالـم سـتـمـگـريــد
 
تــا كــي بـــه خــــون مـــردم افــتــــاده درسـتــم
حــامــي چـــور و غـــارت و سـپـــاه و لـشكريـد
 
كــايـــن مـلـــت نـجـيـــب   فـتـــاده بـــدام خـصـم
دايــم بــه فـكـرقــدرت و وحــشــي سـتـمـگـريـد
 
افـغــانـسـتـان كـشـوريـسـت بـا صـلـح وامـنـيت
اي هـمـــوطـــن افـغــانـيـــت افـغــان مـــادريـــد
 
سـي ســــال جـنـــگ وتـــجـــــاوز دريـــن وطـن
بــا  دشـمـنــان صـلــح و سـعــادت مــكـــدريـــد
 
بـهـــر حـــــرام و رشـــوت و فـــساد و  نـــاروا
ســـارنـــــوال و وكـيـــل ويـــا قـاضي وافـسريد
 
كــرد داغــــدار قـــلـــــب وطـن تـرورو ا نـتـحار
جــاســـوس غــرب و شـرقـي رسـوا بـهـردريـد
 
قــلاده مـيـكــشـــد بــدوش ايـن مـافـيـاي جـنـگ
اجـنــت خــودفـروخـتـه اسـت غـــلام و نـوكـريد
 
فـكــــري بـحــالـــــي مـلــتـي آواره و فــقــيـــــر
تــاكـــي تــجـــــاوز وسـتـــم تــريـــاك و پـودريد
 
آه  و فـغــان مــــادران ســوز و گــــداز وهـجر
بـشـنـو فـغـان وگـريــه طـفــلان ز هـر بــريــــد
 
اشـك فــراق بـديـــده اي خــونـبـــــار پــــــدران 
بـرسـيـــل خـــون مــلــت افـغــــان شــنـاوريـــد
 
بــر دوزخ وجــهـنـمـــــيد نــظـــــاره گــــرچــرا
اي مــافــيــــاي قـــــدرت و فـســــاد جـنـاوريـد
 
فــريـــاد ونــالــه مـيـكـشـد مـادر وطـن زجنگ
كــوتـــاه شــود تــنــاب ظـلـم گـبـروسـتـمگـريد
 
رنـجــديــدگـان بـيـگـنـاه درمان كـنـيـد به صلح
بـاخـتــم جــنـگ ودشـمـنـي بــاهــم بــــرادريــد
 
مـيـراث تــاريـخ و وطن آزادي است وعشــق
فـرهـنـگ صـلـح وامـنـيـت سـربــاز كـشـوريـد
 
قــانـــون زيـــري پـا شـود از جـنـگ ودشمني
بـاهـم بـشـاخ ودم زنـيـد بـي بــال و بـي پــريـد
 
شـيـخ عــرب سـيـك و يـهـود راهـنـمـاي جنگ
تــريـــاك جـنـگ انـتـحـار خـودخـواه خودسريد
 
پــدر وطـــن خــانــــه اي مـلـت كــنـيـد خــراب
در انـفـجـــاري مـكـتــب وكـشـتـــاري مــادريـد
 
هـــرروز جـنـگ وانـتـحـــار درشـهـرو روستا
اي عــامــلان جـنــگ تــروريـزم بـه باخـتـريد
 
هــر بـيـگـنـــاه و نــاتـوان آواره گشت زجنگ
درفــكــــري عـيـش وعشرت وقاچاق درسريد
 
هـربـيـوه ويـتـيــم و فـقـيـردرسـتـم چـــراســت
عـــامـــل جـنـگ و رشـوت مـزدور و چـاكـريد
 
در آسـمــان غـور و سـور آشـوب وفتنه است
نـفـاق واخـتـنـاق و جـنگ جـور و جـفـا گـريـد
 
عـــروس نــامــراد وجـوان مـرگ گـشت داماد
گـنــاه ضـعـيـفــــان مـگــر قــصـــاب ســربـريد
 
زور آوران و حــامـيــان جـنـگ بـه هـرمـقـام
افــروخـتــه ايـد آتـشــي جـنـگ وجـفـا رهـبريد
 
جـنـگ سـالاران بـه كـشـتـن وقـاچـاق وقدرتند
ازصـلـح ودوسـتـي چــرا بـيــزارو  مـنـكــريــد
 
اي هـمــوطــن طـــالب وقـومـانـدان ايـن وطن
اي دوسـتـان بـه خـيـر وصــلاح رو بـيــاوريـد
 
راه سـعـــادت وطـــن در صـلــــح و امــنــيــت 
آزاد زيـسـتـــن نـكـــوســـت بــا نــام  وپــدريـد
 
اي رهــبـر و رئـيــس وطــن والـــي و وزيـــر
صـلــح خـيـــر بــه هـمـه نيك بران نيك ياوريد
 
كـيــشي جـهـالـت وجـفـا دورانــي بـردگـيـسـت
اي حــامـيــان مـعــرفــت شـيــرانـي سـنگـريد
 
ذولانــه بـشـكـنـيـد بـدسـتـاني پـرتـوان خويش
آشــتــي كـنـيـد هـمـوطـن بـــا نـــام  داوريــــد
 
آشـتـي و صـلـح و دوسـتـي خواهد وطن نديم
ســالار جــنـــگ بــس بـــود افـغـان بـرابـريـد
 
23 سنبله 1390
استاد احمد ندیم غوری